top of page

21 Kohtumist Jeesusega/ 21 Encounters with God

A series of Daily Devotions

DAY 21

Sina ja mina

 

Piiblitekst: Jh 6:22-59

 

Me oleme tutvunud 20 looga, kus kohtumine Jeesusega muutis inimesi ja nende elu. Milline on Sinu kohtumise lugu? Kui Sa oled kristlane, siis on sul ühel või teisel moel rääkida oma Jeesusega kohtumise lugu. Mõnel on see konkreetne hetk, teisel pikk teekond. Sõltumata sellest, kas see kohtumine oli 2, 20, 50 aastat tagasi või oled sa alles teekonnal, igatseb Jeesus kohtuda Sinuga just seal, kus Sa oled ja sellisena, kui Sa oled. Tunned sa enda olukorras sarnasust pimeda mehe, Sakkeuse, kalameestest jüngrite, abielurikkujast naise, ristil rippuva röövli, rikka noorehe või kellegi teisega… Jeesus kutsub: “Tulge minu juurde kõik…” Tema lähedus toob valgust meie hämaratesse südame ja mõtlemise soppidesse. See toob soojuse, mis sulatab külmuse ja jää meie südamest või suhetest. See toob ilmutuse asjadest, mida me pole suutnud uskuda või näha. See toob tervise meie valudesse. Kohtumine Jeesusega annab suutlikkuse andestada ning loobuda meie elu mürgitanud kibedusest. Ta annab meile võimaluse valida vabastav tõde, lõputu peitmise, salatsemise, teesklemise, mulje jätmise ja vahele jäämise hirmu ees. Ta kohtub oma meelevallas sinu elu deemonitega, kes on valitsemas mõnda valdkonda sinu elus. Ta kohtub meiega meie hüljatuses ja mahajäetuses, pettumustes ja reetmistes, andes kogeda ennast lõpuni ustava ja usaldusväärsena, kes ei jäta meid kunagi maha. Ta kohtub meiega meie tarkuses ja rumaluses, kõrguses ja madaluses, sõdades ja rahuhetkedel. Ta kohtub meiega, kuna Ta armastab.

 

Aitäh kõigile, kes on olnud kaasas sellel kohtumiste teekonnal. Ma tahan lõpetada hetkega Muutmise mäelt, kus jüngrid olid langenud maha, nähes ja kogedes Jumala ligiolu ning au. “Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: „Tõuske üles ja ärge kartke!” Mt 17:7

 

Ükskõik, millises olukorras sa neid ridu loed. Jeesus ütleb seda sama. Tõuse üles! Astu järgmine samm! Ära lase hirmul või pettumusel lõpetada sinu teekonda. Tähtis pole see, mitu korda sa oled kukkunud, vaid tähtis on, et püstitõusmisi oleks alati ühe võrra rohkem. Sinu puudused ja ebaõnnestumised ei ütle, kes sa oled. Jumala Sõna ütleb seda. Ja Jumala jaoks oled sa rohkem kui võitja. Riietatud Kristusega. Kuninglik preesterkond ja püha rahvas. Loodud, et kuulutada Jumala aulisust ja suurust. Tal on hea meel Sinu üle!

 

Palve: Jeesus, ma tulen Sinu lähedale, nii nagu ma oskan. Ma ei taha olla eemal. Ma ei taha olla pealtvaataja ja eemalt hindaja. Ma tahan kogeda Su läheduse puudutust, kuulda Su häält ja olla muudetud Sinu Vaimu poolt. Aamen!

 

------

ENGLISH:

DAY 21

You and I

 

Bible verse: Jh 6:22-59

 

We have become acquainted with 20 stories where encounters with Jesus have resulted in changed lives and changed people. What is your story of such an encounter? If you are a Christian, then you have in one way or another, a story to tell of your encounter with Jesus. One may experience a tangible moment, another may be on a long journey. Regardless if your encounter was 2, 20, 50 years ago or if you are still on that pilgrimage, Jesus longs to find you just as you are and just where you are. Do you identify your situation with that of the blind man, Zacchaeus, the fishermen who became disciples, the adulterous woman, the thief on the cross, the rich young man or with that of someone else....Jesus is calling: "Come to me all..." Drawing close to him enlightens our gloomy hearts and broken minds. This warmth thaws our icy hearts and relationships. This reveals things we were not capable of believing or seeing. This brings healing to our suffering. Encountering Jesus gives us the capability to forgive and reject the poison of bitterness. He gives us the opportunity to choose liberating truth and avoid endless hiding, concealment, pretense and the fear of failure. His power controls the demons that have power over some area of your life. As we are going through futility, abandonment, disappointment and betrayal, meeting Him allows us to experience Him as endlessly faithful and trustworthy, knowing that he will never let us down. He comes to us whether we are wise or foolish, experiencing highs or lows, at peace or in conflict. He finds us because He loves.

 

Thank-you all who have accompanied us on this journey of encountering Jesus. I wish to end with a moment from the Transfiguration, where the disciples fell to the ground terrified as they experienced the glory and presence of God. "But Jesus came and touched them. "Get up." he said. "Don't be afraid." Mt. 17:7

 

Regardless of what situation you are in as you read this, Jesus' words are the same. Get up! Take the next step! Do not let fear or disillusionment hinder your journey. It is not important how many times you have fallen, but that getting up is always one more time than the fall. Your failures and shortcomings do not define you. That is God's word. To God, you are more than a conqueror. Clothed with Christ. Royal priesthood and holy people. Created to proclaim the glory and magnitude of God. He rejoices over you!

 

Prayer: Jesus, I come to You in the way I know how. I do not want to be apart from You. I do not want to be an observer and remote appraiser. I want to be touched by Your closeness, hear Your voice and be changed by Your Spirit. Amen!

DAY 20

Hirmunud jüngrid

 

Jh 20:19-29

 

Üks Piibli väärtusest on see, et Piibel ei püüa mitte kedagi ilusama, usklikuma, julgemana või pühamana näidata, kui keegi on. Piibli tegelased on kõik puudulikud, oma nõrkuste ja veidrustega inimesed. See, miks me nendest täna loeme, on see, et nad kohtusid Jeesusega ja nad otsustasid uskuda rohkem seda, mida Jeesus neis nägi, kui seda, mida nad iseendas nägid.

Tänases tekstis leiame tosin oma elu pärast kartvat jüngrit. Kedagi, kelle unistused, usk ja lootused olid kõik purunenud. Nad olid jätnud Jeesuse, kui Ta kinni võeti ja nad mõistsid, et nende muinasjutt uuest võimsast Iisraelist oli purunenud. Nad ei suutnud tähendust anda kõigile Jeesuse sõnadele, kus ta rääkis enda surmast ja ülestõusmisest. Reaalsus oli liiga hirmutav. Usule ja lootusele ei olnud seal palju kohta.

 

Me jõuame vahel elus sellistesse kohtadesse. Aga isegi nendes olukordades, kus me oleme ennast lukustanud igasusele lootusele ja edasi minemisele, tuleb Jeesus ja kohtub meiega. Sellel ajal, kui jüngrid leinasid ja haletsesid iseennast ja oma kurba saatust, oli Jeesus juba üles tõusnud. Sel ajal, kui meie kurvastame oma läbikukkumiste ja uskmatuse pärast, on Jeesus meile valmis pannud juba armu ja õnnistused. Jeesus tuleb keset meie suurimat hirmu ja ahastust. Ta ei mõista meid hukka, ta ei süüdista, vaid ta laseb meil oma sõrmed asetada tema haavadesse, et aidata meid meie uskmatuses. Jeesus kohtus jõngritega, kui ülestõusnud Issand. Ta puhus nende peale ja ütles: “Võtke vastu minu Vaim!” Mõne aja pärast täideti need samad hirmunud mehed Püha Vaimu ja tulega ning nad seisid julgelt suurte rahvamasside, vaenulike juutide ja Rooma kohtu ees. Kohtumine Ülestõusnud Jeesusega, kes oli asunud Püha Vaimu kaudu elama nende sisse, muutis arad julgeks, kahtlejad uskujaks, nõrgad tugevaks.

 

Palve: Jumal, ma kardan. Mul on hirm homse ees. Ma kardan oma perekonna pärast. Ma ei tea, kuidas edasi minna. Minu plaanid ei ole läinud nii, nagu ma olen plaaninud. Kohtu minuga keset minu hirme ja kahtlusi!

 

Palvetame nende pärast, kes on kaotamas oma usku elavasse Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse kui ülestõusnud Issandasse.

 

-----

ENGLISH

DAY 20

Frightened disciples

 

John 20:19-29

 

One of the values of Bible is that the people mentioned in it are not portrayed as being more beautiful, religious, brave or holy than they actually are. Every person in the Bible has their share of inadequacies, weaknesses, or quirks. We read about the people in today’s bible verses who met Jesus and made a decision to believe more in what Jesus saw in them, than what they saw in themselves.

 

In today’s scripture, we find a dozen disciples who are terrified for their lives. Their dreams, their faith and their hopes were all suddenly shattered. When the disciples left Jesus after his arrest, they came to realize that their dream of a new and powerful Israel had vanished. They weren’t able to comprehend the words that Jesus spoken to them about His own death and resurrection. Reality was gripping them with fear, leaving little room for faith and hope.

 

Sometimes, we find ourselves in similar situations. But even in these instances where we have barricaded ourselves from any hope or desire to go forward, even here, Jesus will meet us. At the time when the disciples were in mourning and feeling sorry for themselves in their sad fate, Jesus had already been resurrected. At those times when we are saddened by our own failures and disbelief, Jesus has already prepared grace and blessings. Jesus comes to us in our deepest fears and despair. He doesn’t blame us, He doesn’t accuse us, instead He lets us run our fingers along His wounds, to help us overcome our disbelief. Jesus met the disciples as a risen Saviour. He breathed His holy breath on them and declared: "Receive my Spirit!” A short while later, these same frightened men became filled with the Holy Spirit and fire and they could bravely stand before masses of people, hostile Jews and the Roman court. The disciples' meeting with the Risen Jesus, who now lived in them via the Holy Spirit, transformed the fearful to be brave, the doubters to believe, the weak to be strong.

 

Prayer: Lord, I have fears. I am frightened for tomorrow. I’m afraid for my family. I don’t know how to proceed. My aspirations haven’t gone according to my plans. Meet with me in the very midst of my fears and doubts!

 

Let us pray for those who are losing their faith in the living God and the Risen Saviour, Jesus Christ.

DAY 19

Röövel ristil

 

Lk 23:39-43

 

Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!” Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all! Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.” Ja ta ütles: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!” Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.”

 

Kolm risti Kolgata mäel on 2000 aastat rääkinud maailmale võimsaimat armastuse lugu. Jeesuse ohvrisurma lugu. Aga see räägib veel midagi. Just tänasest tekstist on tulnud kasutusele mõiste “röövli arm”. Oma pattu tunnistanud röövel sai Jumalalt armu ja koges päästet oma surmanuhtluse täideviimisel. Võib-olla oli sel noormehel ema või vanaema, kes palvetas ta eest ja võib-olla ei saanud nad kunagi teada, mida Jeesus talle ütles. Tema pääsemine ei mahutu ühegi kiriku traditsioonide ega tavade raamesse. Ta ei teinud meie mõistes korrektset päästepalvet, ta ei saanud pöörduda, teda ei ristitud, ta ei käinud leeris jne jne. Ta sai ainult sosistada läbi valu: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!” Ja sai kuulda Jeesuse sõnu: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.”

 

See kohtumine on julgustus kõigile, kes me palume oma poegade või tütarde, õdede või vendade, meeste või naiste, emade või isade pärast. Me ei tea, millal keegi Jeesusega võib kohtuda. Võib-olla alles siis, kui meie arvame, et enam ei ole mingit võimalust.

 

Teisalt räägib tänane lugu sellest, et meie igavese saatuse ei määra ära meie patt, vaid meie tahtmatus või suutmatus oma patusust näha ning mõista, et me vajame päästjat. See, kui sa tunnetad oma pattu ei ole sinu õnnetus, vaid arm. Sest alati, kui me tunneme oma patusust, saame minna Jumala ette ja paluda, et Jeesuse veri meid puhastaks. Vahel inimesed küsivad, et äkki ma ei saagi oma patte andeks. Mina usun, et nii kaua, kui Sa näed oma pattu ning igatsed muutuda, nii kaua on Sinu jaoks ka arm ja pattude andestus.

 

Palve: Issand Jeesus Kristus, ole mulle, patusele, armuline. Tänu Sulle, et Sa kohtud minuga minu valus ja kurbuses. Sa kohtud minuga minu vaimulikus pimeduses ja hirmudes. Sa kohtud minuga, et mind läbi kanda pimedaimast orust, asetada mu jalad kaljule ning juhatada mind haljale aasale ja elavate vete äärde. Aamen.

 

Palvetame nende eest, kes elavad vaimulikus pimeduses ja eneseõiguses ning ei näe vajadust päästja järele.

--------

ENGLISH

DAY 19

The Thief on the Cross

 

Luke 23:39-43

 

One of the criminals who hung there hurled insults at him: “Aren’t you the Messiah? Save yourself and us!” But the other criminal rebuked him. “Don’t you fear God,” he said, “since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong.” Then he said, “Jesus, remember me when you come into your kingdom…” Jesus answered him, “Truly I tell you, today you will be with me in paradise.”

 

The three crosses on the hill of Calvary have shared the most powerful love story for over 2000 years. The story of Jesus’ sacrifice. But there’s more. In our reading today, we come across the meaning of pardon and mercy. The criminal on the cross, having confessed his sin, received God’s grace and salvation. Maybe that young man had a praying mother or grandmother who would have never known what Jesus said to him in those moments. His salvation may not fit in the book of any church’s traditions. He didn’t recite the sinner’s prayer, he didn’t turn his life around, he wasn’t baptized, he didn’t have a Confirmation. He just whispered, through his pain, “Jesus, remember me when you come into your kingdom…” and he heard Jesus’s words: “Truly I tell you, today you will be with me in paradise.”

 

May this encounter serve as a reminder and encouragement to all who are praying for their sons or daughters, sisters or brothers, men or women, mothers or fathers. We don’t know when they will meet with Jesus. Maybe this will happen just when we are giving up hope.

 

We are also reminded, that our destiny is not decided by our sin, but rather, our unwillingness or inability to recognize our need for a Saviour. Feeling the burden of sin is not our misfortune, it’s where grace begins; it leads us to God in prayer to ask Him to cleanse us by the blood of Jesus. People sometimes wonder if their sins can ever be forgiven. I believe that as long as you yourself see your sin and have a desire to change, God’s grace and forgiveness finds you where you are.

 

Prayer: Lord Jesus Christ, be merciful to me. Thank you for meeting me in the middle of my pain and sadness. You meet me when my spirit feels darkness and fear. You meet me to carry me through the dark valley, you set my feet on solid ground and lead me to the green pastures by the living waters. Amen.

 

Let’s pray for those who live in darkness and self-righteousness and are not able to recognize their need for the Saviour.

DAY 18

Rikas noormees

 

Piiblitekst: Mt 19:16-30

 

Evangeeliumites on vaid üks lugu, kus keegi on pidanud Jeesuse juurest lahkuma kurvana, olles tulnud siira südamega Jeesuse juurde, et saada vastuseid oma suurtele küsimustele. See oli rikas noormees, kellest räägib tänane tekst. Millisel pastoril poleks hea meel, kui mõni kohalik rikkur tuleks küsima: “Armas pastor, mis head ma peaksin tegema, et ma saaksin igavese elu?” Pastoritele tuleks ehk meelde parandamist vajav katus ja kahanenud annetused…. aga Jeesus ei anna rikkale noormehele vastust, mis talle meeldiks, vaid vastuse, mida ta vajas. Pärast lühikest vestlust ja noormehe enesekindlaid vastuseid, ütles Jeesus: “Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!”

 

Jeesus ei ütle siin, et raha on halb. Ta ütleb, et küsimus ei ole nii palju selles, kui palju sa head teed. Küsimus on, keda või mida sa teenid. Kes või mis valitseb Sinu elus? Mis või kes on meie elus Jumalast olulisem? Jumala väljakutsed sarnanevad meie elus sageli Aabrahami väljakutsega ohverdada oma poeg. Aabraham oli Jumalale kuulekas ja ta võitis nii poja kui ka lisaks õnnistuse ja igavese koha usukangelaste nimekirjas. See, mida me kiivalt endale hoiame, selle me varem või hiljem kaotame. See, millest me oleme valmis loobuma, selle annab Jumal meile sageli õnnistustega tagasi, sest ta näeb, et sellel pole võimu meie elu valitseda ja hävitada.

 

Jeesus mõistis, et ükskõik, mida Ta ütleb, jääb raha selle noore mehe isandaks. See oli põhjus, miks Ta pani noormehe ette äärmusliku valiku – müü oma vara maha, anna see vaestele ja järnge mulle. Noormees vajas peeglit, mis näitaks, mis on tema elus kõige olulisem. Jeesus ei rahuldu kunagi sellega, kui Ta on meie elus keegi, kes tuleb meile meelde vaid siis, kui meil on vajadused või kui tuleb juttu igavesest elust taevas. Jeesus ei taha olla pelgalt pääsetee põrgust. Ta tahab olla nii Päästja kui Kuningas, sest ainult siis saame me oma igapäeva elus osa sellest rikkalikust pärandist, mis ta on meile valmis on pannud. Nii siin kui kord igavikus. Rikas noormees lahkus Jeesuse juurest kurvana, sest Jeesus näitas talle, mis on tema jaoks tõeliselt kõige olulisem. Usutakse, et noormees tegi hiljem nii, nagu Jeesus ütles ja Temast sai õnnelik Jeesues järgija.

 

Palve: Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi! (Ps 119:25) Näita mulle, mis või kes minu elus valitseb. Aita mul lahti lasta asjadest, millest ma pean lahti laskma. Ma tahan, et Sina, Jumal oled minu Isand ja Kuningas.

 

Palvetame oluliste ja mõjukate inimeste eest meie kogukonnas, et nad kohtuksid Jeesuse kui päästja ja kuningaga.

-----

DAY 18

Rich young man

 

Bibe verse: Matthew 19: 16-30

 

There is only one story in the Gospels where someone, having come to Jesus with a sincere heart to get answers to big questions, is deeply saddened when he leaves. Today's text is about such a rich young man. Which pastor wouldn't be happy if some rich businessmen were to ask, "Dear pastor, what good should I do to earn eternal life?" The pastor might be reminded of the roof that needs to be repaired, or the dwindling donations…. However, Jesus does not give this rich young man the answer he wants, but the answer he needs. After having a brief conversation with and listening to the confident responses of the young man, Jesus said: “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

 

Jesus is not saying that money is bad. The question is not how much good you do. The question is whom or what are you serving. Who, or what, rules your life. What, or whom, is more important in our lives than God? God's challenges in our lives are often similar to Abraham's challenge to sacrifice His son. Abraham was obedient to God, and his reward was both a son, a blessing, as well as an eternal place on the list of religious heroes. What we furiously keep to ourselves, we will sooner or later lose. What we are willing to give up, God often gives back with additional blessings, because He sees that it has no power to rule and destroy our lives.

 

Jesus realized that regardless of what he said, money would rule this young man’s life. That was why He gave the young man an extreme choice - sell his property, give it to the poor, and follow Him. The young man needed a mirror to reflect what was most important in his life. Jesus is not satisfied when he only comes to mind to satisfy our needs, or to talk about eternal life in heaven. Jesus does not want to be just a way out of hell. He wants to be both Saviour and King; because, only then will we receive a rich heritage in our daily lives. Both here, and in eternity.

 

The rich young man left Jesus sorrowfully because Jesus had shown him what he prioritized in his life. It is believed that the young man later did as Jesus said and became a happy follower of Jesus.

 

Prayer: My earthly life clings to the dust; Revive and refresh me according to Your word. Reveal who or what rules my life. Help me to let go of the things I need to release. I want you to be Lord and King of my life.

 

Let’s pray that the important and influential people in our community meet Jesus as Saviour and King.

DAY 17

Sakkeus

 

Piiblitekst: Lk 19:1-9

 

Sakkeuse lugu on üks ilmekamaid lugusid, kuidas kohtumine Jeesusega muudab inimese südant ja edasist elu. Aga mis oli see, mis muutis rahva hulgas ebameeldiva, ebaausa, ahne ja põlatud mehe elu? See oli eelarvamusteta ja tingimusteta armastus Jeesuse poolt.

 

Meiegi ümber on inimesi, kes meile ei meeldi. Kas siis oma eluviiside, poliitilise eelistuse, soengu, riietumisstiiili või mõne ebameeldiva iseloomu omaduse pärast. Jeesus jätab meile suurepärase eeskuju – Ta kutsus ennast küla kõige ebameeldivama mehe juurde külla. Külarahvas ei suutnud oma imestust ja hämmingut varjata. Palju kuulujutte ja kõmu tekitanud Jeesus, keda järgisid suured rahvahulgad, otsustas peatuda selle väikese vastiku Sakkeuse juures. Me ei tea, mida Jeesus ja Sakkeus söögilauas rääkisid, aga mingil hetkel valas Sakkeus oma elu Jeesuse ette. Tema pimedasse ellu paistis pühaduse valgus ja ta tunnistas oma pattu, kahetses seda ja pöördus sellest, lubades neljakordselt tagasi maksta kõigile nendele, kellele ta oli liiga teinud.

 

Igaüks meist vajab märkamist. Ka kõige tigedam, kibedam ja kurjem inimene ootab tegelikult seda, et keegi tema elust huvituks, et keegi ilma eelarvamusteta teda vastu võtaks. Enamasti on selle kurjuse või vaenulikkuse taga katkine ja hirmul süda, mis Jeesuse armastuse valguses sulab ja Jumal saab selle tervendada.

Kohtumine Jeesusega tõi Sakkeuse ellu sügava ja elumuutva meeleparanduse, mis muutis teda ennast ja ta elu.

 

Palve: Jumal, aita meil suhtuda inimestesse eelarvamuseta. Aita meil näha inimeste südamesse.

 

Palvetame Jumala armu neile, kes on oma positsiooni või raha teeninud kurjuse ja vale teel.

 

------

ENGLISH

DAY 17

Zacchaeus

 

Bible verse: Luke 19:1-9

 

The story of Zacchaeus is one of the most wonderful stories because it describes how people’s hearts and lives are changed once they meet Jesus. But what was it, that changed the life of an unpleasant, dishonest, greedy and despised man? It was the unconditional love and the understanding of Jesus.

 

We sometimes encounter people whom we do not like. We might be bothered by their lifestyle, political views, hairstyle, the way they dress, or unpleasant personality traits. Jesus leaves a great example for us - He asks to be invited to the home of the most despised man. The neighbours could not hide their amazement and confusion. By choosing to stop and visit this small, despised Zacchaeus, Jesus caused rumblings amongst the large crowds that were following Him. I have no idea what Jesus and Zacchaeus discussed over dinner, yet at some moment Zacchaeus laid his life out before Jesus. A holy light shone into his dark life, and he regretted, confessed, and turned away from his sin; promising to repay all whom he had cheated four fold.

Each of us needs to be noticed. Even the most vicious, bitter, and evil person actually hopes someone will be interested in his or her life. For someone to accept them without prejudice. In most cases, behind the evil or hostility is a broken and fearful heart that melts in the light of Jesus' love and can be healed by God.

 

Zacchaeus’ encounter with Jesus brought about a profound and life-changing repentance that changed him and his lifestyle. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, “Look, Lord! Here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.”

9 Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham.

But Jesus said unto him, This day is salvation come to this house.

 

Prayer: God, help us to treat people without prejudice. Help us to see the human heart.

 

We pray for God's grace to come to those who have earned their position or money through evil and wrong.

DAY 16

Pimedana sündinud mees

 

Piiblitekst: Jh 9:1-41

 

Elus on palju olukordi, kus lihtsad vastused on sageli valed vastused. Ka kristlastena on meil paljudele olukordadele valmis lihtsad valed vastused. Kui Jeesus jüngrid kohtusid pimedana sündinud mehega, siis lähtuvalt juudi traditsioonist oli ka jüngritel vastus valmis. Ta oli pime, kuna tema elus oli mingi patt. Kuna mees oli aga sündimisest saadik pime, siis oli kaks võimalust, kas ta tegi pattu emaüsas või oli tema pime olemine seotud ta vanemate pattudega. Jeesus ütles, et ei üht ega teist.

 

Iiobi sõbrad tõid Iiobi elus sama paralleeli. Nad olid veendunud, et see häving, mis tabas Iiobi elu, oli põhjustatud Iiobi sõnakuulmatusest või patust. Tegelikkus on see, et headel inimestel juhtub halbu asju. Vihm sajab nii õela kui õige peale. Me ei tea alati, miks meie elus see või teine asi juhtub. Aga me võime kindlad olla, et Jumal teab ja Jumala tahe on, et nii küllus kui puudus, nii tervis kui haigus, nii mägi kui org toovad lõppkokkuvõttes austust Temale.

 

Paljude olukordade puhul me küsime põhjendatult, kas see saab kuidagi tuua austust Jumalale. Haigus ei saa austada iseenesest Jumalat, sest see on pattulangemise vili. Aga Jumalat saab austada see, kuidas me sellest olukorrast läbi tuleme. Tänases loos oli Jumala austuseks see, kuidas pime sai nägijaks. Teinekord on Jumala austuseks hoopis see, kuidas suurte kannatuste ja puuduste kiuste inimene elab täisväärtuslikku ja tänulikku elu koos Jumalaga. Täna on üle maailma inimesi inspireerimas ja julgustamas Nick Vujicic, kes sündis ilma jäsemeteta. Tal ei olnud sündides ei käsi ega jalgu. Täna on ta ülemaailmselt tuntud evangelist ja motivatsioonikõneleja. Jumala austuseks. Tema ime ei olnud see, et tal oleks kasvanud uued jäsemed. Tema ime on see, et Ta elab täisväärtuslikku elu, tal on pere ja ta viib rõõmusõnumit Jeesusest üle maailma. Kohtudes Jeesusega muutub see, mida saatan mõtles hävinguna, rikkalikuks õnnistuseks. Jumal saab austatud ja inimesed saavad õnnistatud.

 

Palve: Jumal, õpeta mind nägema Sinu võitu ja õnnistust ka olukordes, millest ma aru ei saa ja mis tunduvad kaotusena. Las kõik see, mida hingevaenlane on mõtelnud minu kaotuseks, sada võiduks Sinu läbi.

 

Palume nende pärast, kellel on raske leida tähendust ja mõtet oma kannatustele või keerulistele olukordadele.

 

--------

ENGLISH

DAY 16

A Man Born Blind

 

Scripture reading: John 9: 1 - 41

 

There are many circumstances in life where the easy answers may be the wrong answers. Even as Christians, there are many times when the simple answer we offer in a situation is wrong. When Jesus' disciples came upon a man who had been born blind, they depended on Jewish tradition to explain this man's blindness. As this man was blind since birth, there were two possibilities. Did he sin while still in his mother's womb or was his blindness tied to his parents' sin? Jesus said neither.

 

A parallel can be drawn to the reasons Job's friends gave him regarding his situation. They were convinced that the ruin that had befallen Job, was due to his disobedience or sin. However, in actual fact, bad things happen to good people. It rains on the just and the unjust. We do not always know why certain things happen in our lives, but we can be assured that God knows. God's will is that in plenty or need, in sickness or health, in life's mountaintops or valleys, the end result would bring honour or glory to Him.

 

In many situations we justifiably wonder how what is happening could possibly bring honour to God. Illness cannot in essence honour God, because it is the result of original sin. But how we deal with a particular situation can honour God. In today's story, God was glorified when a blind man gained his sight. Other times honour is brought to God, through people who live fulfilling and thankful lives despite enduring great hardships and losses. Nick Vujicic is one such person who today is inspiring and encouraging people around the world. He was born without limbs, missing both his arms and legs.

 

Today he is a world-renowned evangelist and motivational speaker. To God's glory. His miracle is not that he would have grown new limbs, but rather that he is living a fulfilling life, has a family and is going around the world sharing the good news of Jesus. Encountering Jesus has turned what satan planned as destructive into a rich blessing. God is being glorified and people are being blessed.

 

Prayer: God, teach me to see Your victory and blessing in situations I do not understand and that seem hopeless. Let all that the devil has deemed to be a loss for me, become victory through You.

 

Let us pray for those who are having difficulty finding meaning and purpose in their suffering or complicated situations.

DAY 15

Halvatu tiigi ääres

 

Piiblitekst Jh 5:1-16

 

“Võta oma voodi (madrats) ja kõnni!” See on tsitaat, mida teavad ka kirikukauged inimesed. Neid sõnu sai kuulda mees, kes oli 38 aastat oodanud oma tervenemist, lamades halvatuna Betsata tiigi ääres, oodates vee liikumist, kuna esimene, kes vee liikumise ajal vette astus, koges tervenemist. Nii usuti ja sel uskumisel pidi olema ka alust, sest muidu ei oleks seal oma võimalust ootamas olnud nii suur hulk inimesi. Halvatud mehe kogemus oli aga see, et alati jõudis keegi temast ette, sest keegi ei aidanud teda tervendavasse vette.

 

Pikka aega kaheldi Betsata tiigi olemasolus. Seda kuni 1860-teni, kui saksa arheoloog Conrad Schick avastas basseini ja sellega külgneva templi säilmed. Lisaks avastati Bütsantsi ajal sinna ehitatud kiriku ja hiljem palverändurite poolt rajatud kabeli säilmed. Jeesuse ajal oli aga seal Rooma garnisoni poolt rajatud tempel ja nö tervisekeskus nende tervishoiujumala Asclepiuse auks.

 

Meie mõistes oli tegu esoteerilise või paganliku paigaga. Kui inimestel on meeleheide ja häda, siis paljude jaoks ei ole vahet, kas nende tervendajaks on saatan või Jumal. Peaasi, et oma hädadele leevendust saaks. Ja nii ootab täna miljoneid meeleheitel inimesi oma abi kristallidelt ja kividelt, tähtedelt ja kuult, joogast, imeravijatelt ja nõidadelt.

Betsata tiigil oli väga tähendusrikas nimi. See tähendab tõlkes armu- või halastuse maja. See oli paik, mis oli täis vigaseid ja haigeid ning sealt leidsid vähemalt osad inimesed aeg-ajalt abi. Ja sinna paganlikku armu- või halastuse majja astus sisse Jeesus. Me ei tea täpselt, miks Jeesus seal oli, kuid ta peatus halvatud mehe juures ja küsis, kas too tahab terveks saada, mille peale rääkis mees pika loo sellest, kuidas ta ei saa terveks. Selle peale ütleb Jeesus: “Võta oma voodi ja kõnni!” ning 38 aastat halvatud olnud mees tõusis ja kõndis.

 

Inimesed üle maailma on oma väiksemate ja suuremate vajaduste ja hädadega erinevate Betsata tiikide ääres. Kes püüab leida lahendusi eneseabi koolitustest ja raamatutest, kes püüab leida harmooniat ja tasakaalu New Age-i praktikatest ja õpetustest, erinevatest idamaa religioonidest, astroloogiast, nõidusest jne jne. Jeesus ei käi neist kauge kaarega mööda, vaid ta on kõigi otsijate lähedal ja küsib: “Kas sa tahad terveks saada?” Ta on täna meie juures. Ta on kohtumas meie vaimsete ja füüsiliste halvatustega. Ta ei aita sind astuda sinna esoteerilisse tiiki, vaid ta ütleb: “Tõuse üles, võta oma voodi, võta see olukord, millega sa oled juba omamoodi leppinud ja harjunud, astu sellest välja ja kõnni!”

 

Palve: Jumal, aita, et minu vajadus ja sellele lahenduse otsimine ei saaks tähtsamaks, kui Sina. Hoia mind, et ma ei loobuks Sinust, kui Sa ei paku mulle sobivaid lahendusi mulle sobival ajal. Hoia mind eemale kõigest saatnalikust ja okultsest. Anna andeks, puhasta ja vabasta mind igasugusest nõidusest ja valest, kui ma olen seda oma ellu lubanud. Ole Sina minu tervendaja ja vabastaja!

 

Palume kõigi nende eest, kes on elamas vaimses pimeduses ja segaduses

 

--------

ENGLISH

DAY 15

The Disabled by the pool

 

Scripture reading: John 5: 1 - 16

 

"Take your bed and walk!" This is a quote familiar even to the unchurched. These words were heard by a paralyzed man who was lying by the pool called Bethesda. He had been waiting at the poolside for 38 years; waiting for the stirring of the waters, as whoever was the first to step into the stirring waters would be healed. People had faith in this and this faith must have had a basis, otherwise there would not have been such a large gathering of the disabled. However, the experience of this man was such that he had no one to help him into the pool and by the time he got there, someone else was already in.

 

For a long time, the existence of the pools of Bethesda was in doubt. This was until the 1860's, when the German archeologist, Conrad Schick discovered the pools and the adjacent temple ruins. Additional discoveries were a Byzantine era church and the ruins of a chapel established by pilgrims. At the time of Jesus, there was also a temple and so-called healing centre to honour Asclepius, the god of well-being and health. This had been established by the Roman garrison.

 

In our mind, this was an esoteric or pagan place. When people are in despair or having troubles, for many it will not make a difference if their healer is satan or God. The main goal is to alleviate one's misery. And so today, millions of desperate people expect help from crystals and stones, the moon and the stars, yoga, miracle workers and witches.

There is significance to the name Bethesda. It means house of mercy or house of grace. This was a place full of sick or disabled people and at least some, from time to time would find help. We do not know why Jesus was at this pagan house of mercy or grace, but he saw this paralyzed man and asked him if he wanted to be healed. The man explained at length to Jesus why he was not able to be healed. Then Jesus said: "Take your bed and walk!" and the man who had been paralyzed for 38 years, stood up and walked.

 

Around the world, people bring their problems and needs, be they large or small, to various different Bethesda pools. One endeavours to find solutions through self-help courses and literature, another seeks harmony from New Age practice and teachings and yet others from Eastern religions, astrology, witchcraft, etc., etc. Jesus does not pass by these seekers with a wide berth, but is close to all seekers and asks: "Do you wish to be healed?" He is with us today. He encounters our spiritual and physical incapacity. He does not help us to step into that esoteric pool, but instead says: " Rise up, take your bed, take this situation which you have in a way resigned yourself to, depart from it and walk."

 

Prayer: God, help me to prevent my needs and searches for solutions from becoming more important than You. Keep me from abandoning You, if You do not provide solutions that to me are not convenient or timely. Keep me from all that is satanic or from the occult. Forgive me, cleanse me and free me from all sorcery and wrong, if I have allowed it into my life. Be my healer and liberator.

 

We pray for all who are living with spiritual darkness and confusion.

DAY 14

Nikodeemus


Piiblitekst: Jh 3:1-21


See maailm on täis salajasi Jeesusega kohtujaid. Me üllatuksime, kui me teaksime, millised inimesed mõtlevad Jumalale ja Jeesusele rohkem, kui me eales okame arvata. Nikodeemus oli variser. Samuti oli ta juutide üks ülematest. Paljud variserid ei uskunud, et Jeesus on Messias ja Jumala poeg. Kuid Nikodeemus ei suutnud kuidagi enda jaoks loogiliselt ära seletada imesid, mida Jeesus tegi. Jeesuses pidi olema midagi enamat, kui see, mida tunnistasid juutide vaimulikud juhid. Nii toimus Jeesuse ja Nikodeemuse kohtumine pimeduse varjus.

Nikodeemus kohtus Jeesusega, et küsida Tema imetegude kohta. “Õpetaja, keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” Ja Jeesus tegi nii nagu sageli, kui Temalt midagi küsiti. Ta ei vastanud küsimusele, vaid rääkis seda, mida Ta nägi, et see inimene tegelikult vajab. Jeesus vastab meie küsimata küsimustele, sest me pole osanud neid küsida. Jeesus räägib Nikodeemusele uuestisündimise ja usu vajalikkusest, et vastu võtta pääste. Jeesus kõnetab meid alati läbi millegi, mis on meile tuttav. Mao ülendamise lugu kõrbes oli Nikodeemusele tuttav. Jeesus lisab, et see on pilt sellest, mida Jumal teeb läbi Tema: “nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.”


Taas jõudis Jeesus üldreligioossetelt teemadelt isikliku usu ja valikuni. Sõnum Nikodeemusele oli see, et inimene peab ülevalt sündima, tema süda peab saama muudetud ja see sünnib läbi selle ,et me võtame usus vastu pääste mille Jumal kinkis meile Jeesuses. Meie ei saa oma päästmiseks kuigi palju teha. Me saame avada oma südame ja Püha Vaim on, kes muudab meie südame, igatsused ja soovid. Jeesus võrdleb Püha Vaimu tööd siin tuulega, mille toimetamist on keeruline näha, aga mille tulemused on meile kogetavad. Ma võin märgata tuule sahinat ja lehtede kohisemist puudes. Ma saan akna avada. Samamoodi võin arvestada Jumala Vaimuga oma elus, kuid ma ei valitse selle üle. Seepärast on päevi, mil ma seda ei märka. Seepärast ei suuda ma Jumala Vaimu ka teistele selgeks teha. Aga on ka teistsuguseid päevi, mil ma olen kantud Jumala tuulest, Tema Vaimust, Tema armastusest. Neil päevil tunnen, kuidas Ta mind oma hoolitsevate kätega varjab ja endaga seob.

Piibel meile sellest otseselt ei räägi, aga usutakse, et Nikodeemusest sai Jeesuse pühendunud järgija. Vähemalt oli kohtumine Jeesusega Tema elu selliselt mõjutanud, et tema oli üks neist, kes tõi pärast Jeesuse ristisurma hauda lõhnarohtusid. See oli märk lähedusest ja pühendumusest.


Palve: Jumal, anna mulle andeks minu patud. Ma pole kindel, kas ma olen päästetud. Ma tahan võtta Sind vastu oma isiklikuks päästjaks. Ma usun, et see, mida Sa Jeesus tegid minu eest, peseb ära minu patud ja ma võib vastu võtta uue elu. Ma tahan anda ruumi Sulle, Püha Vaim, et Sa võiksid muuta mu südant ja elu.


Palume salajaste kahtlejate ja otsijate pärast, et nende salajased kohtumised võiksid muuta neid avalikeks järgijateks.

-------

ENGLISH


DAY 14

Nicodemus


Scripture: John 3:1-21


The world is full of secret encounters with Jesus. I may surprise us if we knew who think of God and Jesus more than we would ever think. Nicodemus was a Pharisee as well as a high ranking Jew. Many Pharisees did not believe that Jesus was the Messiah and God’s Son and Nicodemus could not logically understand or explain the miracles that Jesus had done. Jesus must be something more than that which the Jewish spiritual leaders said. So Jesus and Nicodemus met in the shadows of the night.


Nicodemus met Jesus to ask him about His miracles. “ Rabbi, no one could perform the signs you are doing if God were not with you.” Jesus acted like he often did when asked questions. He did not answer the question directly, he responded by telling them what that person needed to hear. Jesus answers our unasked questions, because we do not know what to ask for. Jesus spoke to Nicodemus about being born again and the importance of faith to accept salvation. Jesus always uses examples that are familiar to us. The story of the raising of a snake in the desert would have been familiar to Nicodemus, so Jesus used that as an example of what God will do through Him. “ Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him.”


Again, Jesus moved beyond general religious topics to a personal and spiritual choice. The message to Nicodemus was that a person must be born from above, their heart must change and it happens when by faith we accept salvation that God gifted to us through Jesus. We can not do much to save ourselves. We can open our hearts and it will be the Holy Spirit that changes our heart, our desires and our wishes. Jesus compares the Holy Spirit’s work to wind who’s means is challenging to see but where the result is obvious. I may notice the wind rustling the leaves, or open a window just like I can depend on God’s spirit in my life even though I can not control it and days when I don’t even notice it. That is why Nicodemus could not clearly explain God’s Spirit to others. Then there are other days when I am carried by God’s wind, His Spirit, His love and on those days I feel that he protects and embraces me with his caring hands.


The Bible does not directly say that, but it is believed that Nicodemus become a dedicated follower of Jesus. At minimum, the meeting with Jesus affected his life such that he was one of those who brought smelling salts to Jesus’s tomb after his crucifixion. That was a sign of closeness and dedication.


Prayer: God, forgive my sins. I am not sure if I am saved but I want to accept you as my personal Saviour. I believe, that what You did for me washes my sins and that I can accept a new life. I wish to give room to you, Holy Spirit, that You will change my heart and my life.


Let us pray from those who secretly doubt and for those who seek, that their secret meetings will turn them into public disciples.

DAY 13

Samaaria naine


Jh 4:1-41


Samaarlased olid osalt iisraellased ja osalt paganad. Nende usund oli segu juutide ja paganate tõekspidamistest ja tavadest. Kuna nad olid loobunud judaismist, vihkasid juudid samaarlasi. Nad keeldusid nendega suhtlemast. Jeesus murdis taas väljakujunenud inimlikke tavasid. Ta rääkis naisega, mis ei olnud samuti kuigi tavaline. Veel enam, ta rääkis samaarlasest naisega. Veel enam, Ta rääkis avalikus patus elava naisega.


Vee ammutamisest alanud vestlus jõudsid Jeesus ja Samaaria naise vahel peagi religioossete teemade juurde, kuid kohtumine Jeesusega ei jäta kunagi puudutamata meie isiklikku elu. Kohtudes Jeesusega seisame alati peegli ees ja näeme iseennast nii nagu me oleme. Jeesuse ees on alati “kuningas alasti”. Jeesus kõnetas naise ellu prohvetlikult tema ebakorrektsetest suhetest meestega. Ta ei mõistnud hukka, ta ei naeruvääristanud, vaid ta tõdes lihtsalt, et „Sul on õigus, kui sa ütled: „Mul ei ole meest”, sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud.” (Jh 4:17-18)


Tundes ära, et Jeesus puudutab Tema elu, tegi Samaaria naine seda, mida inimesed sageli teevad, kui neile Jeesusest rääkida. Ta hakkas arutama sellest, kuidas samaarlased kummardavad seal mäel ja kuidas juudid kummardavad Jumalat Jeruusalemmas ja mis ikkagi on see õige? Meie kontekstis küsis ta: “Kas katoliiklased on õigemad kui baptistid? Kas kaasaegne ülistusmuusika on parem kui orelimuusika? Miks ikka olid ristisõjad?” Jeesus ei lähe selle religioonipoliitilise vestlusega kaasa, vaid ta tõdeb: “Jumal on Vaim ja Teda peab kummardama tões ja vaimus”. Ehk süda loeb. Sisuliselt ütles ta naisele: “Ära poe selle taha, kuidas keegi teine Jumalat kummardab, mida kirik teeb või ei tee, mida keegi teine kristlane teeb või ei tee. Jumal ei küsi sinult, millises kirikus sa käisid ja mis stiilis laule sa laulsid. Jumal küsib, kas sa armastasid mind, kas sa võtsid vastu minu pääste ja kas mul oli kohta Sinu isiklikus elus?


Samaaria naine murdus, kui ta mõistis, et kohtumine Jeesusega puudutab Ta isiklikku elu. Ta murdus ja muutus, kui ta mõistis, et ta on patune, kuid on sellele vaatamata vastu võetud ja armastatud Jeesuse poolt. Tagasi linna läks naine juba muudetud südamega evangelistina.

Jh 4:41-42 Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.”


Palve: Tänu Sulle, Jeesus, et sa kohtud meiega keset meie puudulikkust ja Sa võtad vastu, et muuta meie elu.


Palume erinevate kirikute ja koguduste pärast. Palume üksmeele pärast koguduste vahel. Palume, et me võiksime olla Jumala kummardajad tões ja vaimus .


------

ENGLISH

Day 13

The Samaritan Woman


Scripture: John 4: 1-41


The Samaritans we partially Israelites and partially pagan. Their religion was a mix of Jewish and pagan beliefs and customs. However since they had given up Judaism, the Jews hated the Samaritans and were forbidden to associate with them. Jesus broke those manmade customs and spoke to a woman, which was also not customary. In addition, He not only spoke publicly with a Samarian woman, but also one who was living in sin.


The conversation that started at the well between Jesus and the Samaritan woman at times reached religious levels, as any meeting with Jesus would not leave anyone’s personal life untouched. If you meet Jesus, we always stand in front of a mirror and see ourselves as we are. In front of Jesus we are always “ An Emperor with no clothes.” Jesus spoke of the woman’s promiscuous life in a prophetic way. He did not condemn, he did not mock her but spoke honestly saying simply “You are right that you say you have no husband. The fact is, you have five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.”


Knowing that Jesus touched her life, the Samaritan woman did what people usually do when someone tells them about Jesus. She started to explain how Samaritans worship on that mountain and how the Jews do so in Jerusalem and that all is right. In our context she asked “ Are the Catholics more righteous than the Baptists? Is contemporary gospel music better than organ music? What exactly were the crusades? Jesus does not go along with this religious, political debate, instead he acknowledges “ God is spiritual and He is worshiped in truth and spirit” or in your heart. He literally told her “ don’t hide behind the fact of how someone else worships God, what the church does or not, what another Christian may do or not. God does not ask you what church you attended or what genre of music you sing, God asks if you loved me, did you accept me as your Saviour and do I have a place in your personal life?


The Samaritan woman repented when she understood that a meeting with Jesus touched her personal life. She repented and changed when she understood that she was a sinner, but despite that, she was accepted and loved by Jesus. She returned to her city with a changed heart and as an evangelist.

John 4 41-42 And because of His words many more became believers. They said to the woman, “ We no longer believe just because of what you said: now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Saviour of the world”


Prayer: Thank you Jesus, that you meet us in the midst of our shortcomings and accept us to change our lives.


Let us pray for the different churches and congregations. Let us pray for a consensus among congregations. Let us pray that we may worship the Lord in truth and spirit.

DAY 12

Leinajad


Mt 9:18,19,23-26 / Lk 7:11-15 / Jh 11:25-26, 43-44


Surm on osa pattulangenud maailma paratamatusest. Me kõik sureme. Sellepärast on alati oluline meeles pidada, et tähtsaim pole see, millal ja kuidas me sureme, vaid kuidas me elame. Jeesus puutus kokku surma ja leinaga. Ta ei käinud küll matuselt matusele ja ei äratanud pidevalt surnuid üles, kuid olid olukorrad, kus ta seda tegi. Seda erinevatel põhjustel. Teatud olukorras kaastundest, teatud olukordades lihtsalt Jumala nime austamiseks. Tänastes tekstides on kolm lugu, kuidas Jeesus äratas surnuist. Kaks lugu on noortest, kelle surm tundub alati vale asi valel ajal. Jeesus äratas üles Jairuse tütre ja Naini linna noormehe, andes ahastavale perele tagasi nende armsa tütre ja lesest emale tagasi tema ainukese poja. Laatsaruse surnuist üles äratamine oli eriti demonstratiivne jõu näitamine, kus Jeesus annab mõista, et surmal ei ole selles maailmas viimast sõna. Jumalal on. Jeesus ütles: “Mina olen Ülestõusmine ja Elu!”


Enamus surnuid, ka Jeesuse ajal, jäid surnuteks. Ja iga surmaga on enamasti keegi, kes jääb leinama. Loetud Jeesuse imeteod ei olnud mitte surnute pärast, vaid leinajate pärast. Püha Vaimu kohta on öeldud, et ta on trööstija Vaim. Ja paljud meist vajavad trööstivat kohtumist Jeesusega. Enamasti Jeesus ei muuda nendes hetkedes olukordi, vaid Ta muudab meid. Ta annab meile jõudu läbi minna surmavarju orgudest ja pimedatest öödest. Ta aitab meid terveneda surma ja kaotuste löödud haavadest.


Leinajate kõrval olles tunneme sageli kui tühjad on meie sõnad ja me ei oska palju rohkemat teha, kui tugevalt kallistada. Me vajame üksteise kallistusi, kuid veel enam vajame me Jeesuse tugevat kallistust, millest lähtub Tema rahu, lohutus, tervenemine ja armastus.


Palve: Jumal aita mind minu leinas. Õpeta mind käima seda teed, mis toob tervenemist ja rõõmu minu ellu. Aita mind võtta maha jäänud ja kaotatud hetked ning istutada need homse tugevuse ja rõõmu seemneteks.


Palume kõigi pärast, kes on leinas ja kurbuses.


--------

ENGLISH

DAY 12

The Mourners


Matthew 9:18-19; Luke 7:11 – 15; John 11:25-26, 43-44


Death is part of the reality of our fallen world. We all will die and so it is important to focus on how we live, rather than on how we die. Jesus was no stranger to death and grief. He didn’t go from funeral to funeral resurrecting people, but there were times when he did just that. The reasons were different – at times brought on by compassion, at times to bring glory to God.


In our readings today, we are looking at three different instances. Two of those encounters tell us about the very devastating and untimely death of two young people – Jairus’ daughter and the young man from the town of Nain. Jesus gave back a daughter to a family distraught with despair and the only son to a widow. In resurrecting Lazarus, Jesus powerfully demonstrated that death does not have the final word. God does. Jesus said: “I am the Resurrection and the Life!”.


Most people who died in Jesus’ time also did not come back to life and with every death there are mourners. The miracles we have just read about were not so much for the departed, but rather, the mourners. The Holy Spirit has been called the Comforter and so many of us need that comforting encounter with Jesus. For the most part, the circumstances may not change, but meeting Jesus will change who we are. He gives us strength to walk through the valley of death and through the darkness of the night. He helps us heal from wounds left by death and loss.


Standing next to those who grieve, our words often feel empty and we are at a loss of what else to offer besides a tight embrace. We need those, but even more, we need the embrace from Jesus that brings peace, comfort, healing and love.


Prayer: God, help me in my grief. Show me the path that brings healing and joy into my life. Help me gather the lost moments along the way and plant them as seeds of strength and joy for tomorrow.


Let’s pray for those who feel sadness and grief.

DAY 11

Küürus n​aine

Piiblitekst: Lk 13:10-17

 

Tänane tekst räägib Jeesuse kohtumisest küürus naisega. Sellel naisel ei olnud usku ega lootust, et ta olukord võiks muutuda. 18 aastat oli ta elanud kõvera seljaga ning ta pilk oli suunatud maha. Ta ei jaksanud vaadata ettepoole ega üles. Ta silmad nägid ainult ta enda varbaid. Ta nägi vaid hetke, milles ta oli, koos oma murede ja koormatega. Ta püüdis rahul olla sellega. Aga iga aastaga vajus naise selg aina enam küüru.

See küür ei pruugi olla füüsiline. Meie ümber on inimesed, kelle silmi me ei näe, sest nad on eluraskuste või rahutuse all nii maha surutud. Me võime ise elada mingi koorma all, mis meid päev-päevalt, aasta-aastalt aina sügavamale muretsemisse, hirmu ja lootusetusse surub.

Heebrea kirja autor kirjutab: “Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!” (Hb 12:1) Jeesus puudutab meid, kuid meie peame midagi tegema. Jeesus puudutab, aga meie peame selja sirgu ajama. Jeesus puudutab meid, kuid meie peame selle murekoorma maha panema. Peetrus julgustab: “Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (1.Pt 5:7)

Jeesuse jaoks oli nii raske näha Jumala last, kes elab koorma ja sidumise all. Ta ei rikkunud sihilikult hingamispäeva käsku, kuid siin ta nägi, et selle naise vabanemine on olulisem, kui hingamispäeva käsu pidamine ja Ta tervendas naise.

Kohtumine armastava ja kaastundliku Jeesusega aitas naisel taas pilgu üles tõsta ja selja sirgeks ajada.

Palve: Puuduta Jeesus minu küüru, mille on kasvatanud minu seljale andestamatus, kibedus, ebaõiglus, pettumus, viha ja lein. Puuduta seda küüru, mis on surunud mind kõveraks ja ei lase tõsta oma pilku, et näha Sinu suurust, ega tõsta oma käsi, et Sind austada. Tervenda mind!

Palume kõigi elumõtte kaotanud inimeste pärast.

---------

ENGLISH

Day 11

The Crippled Woman

Reading: Luke 13: 10-13

Today’s text brings us to Jesus’ meeting with the crippled woman. This woman had given up hope that her situation could change. She had lived with her disability for 18 years, with her gaze always turned to the ground. She couldn’t look forward or look up. Her eyes would only see her own toes. She was only able to see the moment that she was in – along with her worries and burdens. She tried to be content, but with every year her condition would worsen.

The things that cripple us in life don’t always need to be physical. We are surrounded by people who are burdened and discontent and are not able to lift their eyes so that we could see them. Day by day and year by year we, too, live with burdens that may bring the feeling of being pushed deeper into worry, fear and hopelessness.

In Hebrews 12:1 the author writes: “Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us…” Jesus comes along and touches us when we need to change something. He comes along and touches us, but it is up to us to “straighten our backs”. Peter encourages us by saying “Cast all your burdens on him because he cares for you.” (1 Peter 5:7)

It was hard for Jesus to see this child of God so burdened and tied up by worry. Not intentionally setting out to break the law of the Sabbath, He saw how much more important it was to bring freedom to that woman over keeping a mere formality.

Meeting Jesus, full of love and compassion, helped the woman to straighten her back and lift her eyes again.

Prayer: Jesus, touch the unforgiveness, bitterness, injustice, disappointment, anger and grief that have crippled me. Remove what has brought me down and what is keeping me from lifting my eyes to see your greatness and from lifting my hands to worship you. Heal me!

Let’s pray for those who feel they’ve lost their reason for living.

 

DAY 10

Abielurikkuja naine


JH 8: 1-8


Kui me tunneme ennast patusena, siis me tahame ennast sageli Aadama kombel Jumala eest põõsa taha peita. Meil on enda pärast piinlik. Meil on ebamugav tulla jumalateenistusele, olla koos kristlastega. Me püüaks otsekui põgeneda Jumalast kaugemale. Jumala kutse on läbi terve Piibli: “Tulge minu juurde kõik, kes te olete…” Vahel luuakse kogudusest väärpilt, nagu seal oleks probleemideta inimesed. Eriti pühade inimeste kogu. Me vaatame üksteist ja meile tundub, et kõik teised on pühad, aga mina olen ainult oma puuduste ja probleemidega. Inimesed vaatavad väljast ja ütlevad, et ma pole piisavalt püha, et kogudusse minna. Sellisel juhul oleme me levitanud valet valgust. Jeesus tõmbas alati ligi patuseid. Jeesuse sõnum on täna jätkuvalt “Just nii nagu oled”, nii kui me laulame tuntud laulus. Me võime tulla täpselt sellistena nagu me oleme, aga meie eesõigus on see, et me ei pea jääma samasugusteks. Kuid meie muutumisprotsess on meie elutöö, mitte ühe otsuse või hetke küsimus. Me kõik oleme teekonnal ja andku Jumal meile süda, mis igatseb elada ühes pidevas muutumises ja meeleparanduses, et muutuda iga päev rohkem Kristuse sarnaseks.


Variserid tõid Jeesuse juurde abielurikkumiselt tabatud naise. Meil oleks sellisel juhul palju lihtsaid vastuseid ja sanktsioone. “Seadus ütleb nii!” Jeesuse puudutus on aga alati rohkem kui lihtsalt seadus. Tema puudutuses on pühadusele inspireeriv arm. Vahel me arvame, et karistused muudavad kõige efektiivsemalt. Paulus kirjutab korintlastele: “Sest Kristuse armastus sunnib meid…” (2Kr 5:14) Jeesus ei kiida heaks meie pattu, aga Ta ei tapa meid meie patuga, vaid Ta aitab meil astuda esimene samm teel, kus me ei pea elama patus. “Mine ja ära tee enam pattu!” Jeesus ei saa meid päästa, kui me valime elamise patus. Aga Ta tuli, et meid tõsta välja meie pattudes, puhastada meid nendest ning anda uus perspektiiv ja siht – puhas elu koos Temaga. Jeesuse puudutus paneb meie sisse sügava igatsuse elada puhtalt ja Jumala südame lähedal.


Palve: Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,

ja heameelne Vaim toetagu mind!


Palume nende eest, kes on eemaldunud kirikust, kuna nad tunnevad ennast liiga patusena


-----

ENGLISH


Day 10

The Woman Caught in Adultery


Jh 8: 1-8


When we feel the shame of sin, we want to hide from God behind a bush like Adam once did. We are embarrassed. We feel uncomfortable coming to church services where Christians are gathered. We want to escape far away from God. But God’s message is the same throughout the Bible, “Come to me all who are…”. Sometimes a false image exists about the church and Christians, that Christians don’t have problems. A holy group of people. We look at others and it may seem to us that others are holy and I am the only one with weaknesses and problems. Others look from the outside and think that they are not holy enough to come to church. In that case, we have spread the wrong light or message. Jesus always welcomed sinners. As in the old hymn, Jesus’s message continues to be, come “just as you are.” We can come before Jesus, exactly the way that we are but it is our privilege that we don’t have to remain the same. The process of change is our life’s work, not one decision or moment of time. We are all on a journey. May God give us a heart that longs to change and repent so that with the passing of each day, we could become more Christ-like.


The Pharisees brought an adulteress before Jesus. In this situation, we would have many simple solutions and sanctions or penalties for breaking the law. “The law says!!” But Jesus’s touch is always more than just the law. His touch always inspires us toward holiness. Sometimes we think that punishment is the most effective way for change to occur. Paul writes to the Corinthians:,"For Christ's love compels us… (2 Corinthians 5:14) Jesus does not approve of our sin, but he does not kill us with our sin. He helps us take the first step on the path, where we do not need to live in sin. “Go and do not sin any more!” Jesus can not save us if we choose to live in sin. But He came, to lift us out of our sin, cleanse us from sin and give us a new perspective and goal or target- a clean life together with Him. The touch of Jesus, inspires within us a deep longing to live a holy life pleasing to the heart of God.


Prayer: Create in me a clean heart, O God and renew a right spirit within me! Cast me not away from Thy presence, O Lord

And take not Thy Holy Spirit from me! Restore unto me, the joy of Thy salvation and renew a right spirit within me!


Pray for those who feel distanced from the church.

DAY 9

Veritõbine naine


Piiblitekst: Lk 8:42b-45


Kohtumised Jeesusega võivad olla väga erinevad. Meie tegevuse ja Jeesuse tegevuse osakaal erinevates kohtumistes võib olla väga erinev. Tänases loos ei tule Jeesus ootava abivajaja juurde, vaid abivajajast naine tungleb läbi rahvamassi, rikub kõikvõimalikke reegleid ja nõudeid ning tal on ainult üks (võib-olla viimane) meeleheitlik soov ja igatsus. Ta tahab puudutada Jeesust. Midagi tema sees ütles, et see võib tuua muutuse ta ellu. Oma tervisliku seisundi tõttu (kestvad verejooksud) elas ta tõenäoliselt sotsiaalses ja religioosses isolatsioonis. Ta oli ebapuhas. Kuid ta riskis inimeste viha, kohtu- ja hukkamõistuga ning püüdis Jeesust puudutada. Usk Jeesusesse sisaldab sageli riski, sest kui me paneme oma lootuse Jeesusele, siis me loobume usaldamast iseennast, mis tundub alati esmapilgul kõige turvalisem valik.


Kui ebapuhas (roojane) puudutab Jeesust, siis ei määri see Jeesust, vaid ebapuhas saab puhtaks. Just nii nagu Jesaja koges nägemuses, kuidas Jumal võttis altarilt tuliseid süsisid ja puudutas ta ebapuhtaid huuli. Nii võime meie oma palvete, igatsuste, pattude, haiguste, sidumiste, sundmõtete, himude, hirmude ja iselomuprobleemidega sirutuda Jeesuse poole ning otsida võimalust, kuidas Teda puudutada, sest puudutades Jeesust, lähtub Temast tervendav, muutev, puhastav ja päästev vägi.


Palve: Jeesus, aita mind minu valus! Aita mind, minu ahastuses ja hirmus! Jeesus, ma olen otsinud abi tervest maailmast, kuid ma pole leidnud abi. Puuduta mind oma väega, et ma võiksin kogeda sisemist ja välist uuenemist ja vabadust.


Palume nende eest, kes on ühiskonnas isolatsioonis ja kõrvaletõugatud.

------

ENGLISH

DAY 9

Hemorrhaging Woman


Reading: Luke 8 42b-45


Encounters with Jesus can vary widely. Our share of involvement and Jesus’s involvement can vary greatly depending upon the circumstance. In today’s story, Jesus does not approach a waiting person in need, instead the woman that sought help from Jesus pushed her way through the crowd, violating all rules and requirements. She had only one (and maybe her last) desperate desire and longing. She wanted to touch Jesus. Something within her told her that this action would bring about a change in her life. Due to her health issues (hemorrhaging), she probably lived a life of social and religious isolation. She was considered unclean. Yet she risked the anger of the crowds, risked the penalty of breaking the law and condemnation and attempted to touch Jesus.


Faith in Jesus often involves risk because when we put our hope and trust in Jesus, we refrain from trusting in ourselves which initially seems the safer choice.


When that which is unclean touches Jesus, it does not stain Him, but cleanses that which was unclean. Just like when Isaiah had a vision, where God took burning coals from the altar and touched his unclean lips. Similarly, we can reach out toward Jesus with our prayers, longings, sins, diseases, addictions, compulsions, lusts, fears, and character concerns and seek an opportunity to touch Jesus, because touching Him releases healing, change, cleansing, and saving power.


Prayer: Jesus help me in my pain. Help me in my anxiety and fear! Jesus, I have sought help from the whole world, yet I have not found help. Touch me with your power so that I could experience both inner and outer renewal and freedom.


Pray for those who are isolated and have been pushed aside from society.

DAY 8

Halvatu


Piiblitekst: Mt 9:1-8


Vahel meid kurvastab, et Jumal ei vasta meie palvetele nii, nagu meie oleme soovinud. Tänases loos tõid mehed Jeesuse juurde oma halvatud sõbra, eeldusel, et Jeesus ta tervendab. Ootamatult ütleb Jeesus halvatule aga hoopis: „Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”


Maailm on täis inimesi, kes otsivad lahendusi oma välistele probleemidele, kuid kes ei ole valmis otsima ja ootama lahendust oma sisemisele katkiolemisele, mis põhjustab enamus meie väliseid probleeme. Me ootame lahendusi viljadele, kuid pole valmis tegelema juurtega. Me muretseme ja otsime lahendusi olukordadele, mis on ajalikud ja ei pööra sageli tähelepanu asjadele, millel on igavene tähendus. Jeesus annab mõista, et meie peamised probleemid ei ole meie suhteprobleemid, tervise küsimused või majanduslikud olukorrad, vaid meie igavene lahutatus Jumalast patu tõttu. Halvatud mees kohtus Jeesusega ja andis andeks ta patud ning selle kinnituseks, et need ei olnud vaid sõnad, ütles ta mehele ka “tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!” Jeesus tervendab ja aitab meid meie argistes probleemides, kuid ta tahab alati eeskätt jõuda meie südameni. Meie tahame näha muudetud olukordi. Jumal tahab näha ja esile tuua muudetud südamega inimest. Ta ei tulnud, et me elaksime tervete ja tugevatena siin maa peal igavesti. Me kõik jääme vanaks ja meie tervis ütleb varem või hiljem üles. Jeesus tuli, et patt ei määraks meie ihu, hinge ja ihu saatust. Patu tulemusel meie ihu ühel päeval sureb. Olles aga kogenud pattude andestust ja uuestisündi Jeesuses, on meile kingitud igavene elu.


Inimesel on palved ja ootused, kuid Jeesus kohtub meiega alati sellena, keda me kõige enam vajame. Jumal vastab meie palvetele kolmel viisil: 1. Ta ütleb “jah” ja annab, mida sa palusid 2. Ta ütleb “ei” ja annab sulle midagi paremat 3. Ta ütleb “oota” ja annab sulle parima. Halvatud mehe sõbrad tulid kohtuma Jeesuega, kes tervendab ihu. Nad kohtusid aga Jeesusega, kes muudab inimese südame ja igavese saatuse ning tervendab ka haigustest.


Palve: Jeesus, õpeta meid usaldama Sinu vastuseid. Õpeta meid nägema selles, mida me pole saanud, seda, mida Sa oled meile valmistamas. Anna andeks minu patud ja loo mulle puhas süda.


Palvetame nende eest, kes on abivajajate ja väga keerulises olukorras olevate inimeste kõrval, et neid toetada. Palume arstide, psühholoogide, hingehoidjate, politsei ja kaplanite eest.

-------

DAY 8 - ENGLISH

The paralytic


Reading: Matthew 9:1-8


At times we are distressed that God does not answer our prayers in the way we had hoped for. In today's story, some men brought to Jesus their paralyzed friend, with the assumption that Jesus would heal him. Unexpectedly, Jesus instead says, "Take heart, son; your sins are forgiven."


The world is full of people who seek solutions to their external problems, but are not willing to look at their inward brokenness, which more often than not, gives rise to the apparent problems. We look for ways to improve the fruit, but are not willing to deal with the roots. We worry and seek solutions to situations which are temporary and often don't consider things with eternal significance.


Jesus lets it be known that our main problems are not our relationships, health issues or financial situations, but our eternal separation from God because of sin. The paralyzed man encountered Jesus who forgave his sins and to verify that these were not just words, said to the man "rise, take up your mat and go home!" Jesus heals and helps us with our everyday problems, but he always wants to first reach our heart. We want to see changed situations. God wants to see and bring about a person with a changed heart. He did not come that we would live forever on this earth as healthy and strong individuals. We will all age and at some time endure sickness. Jesus came so that sin would not determine the destiny of our body and soul. The consequence of sin is that our bodies will one day die. However, having experienced forgiveness of sin and new birth through Jesus, we have the gift of eternal life.


A person has prayers and expectations, but our greatest need is met through our encounter with Jesus.

God answers our prayers in 3 ways: 1. He says "yes" and grants us our prayer request. 2. He says "no" and gives us something better. 3. He says "wait" and gives us the best.


The friends of the paralyzed man came to meet Jesus who heals the body. They encountered Jesus who changes peoples' hearts and eternal destiny as well as heals illness.


Prayer: Jesus, teach us to trust Your answers. Teach us to see what You are preparing for us, rather than that which we have not received. Forgive my sins and create in me a pure heart.


Let us pray for those who are supporting people in very serious and complex situations. Let us pray for the doctors, psychologists, clergy, police and chaplains.

DAY 7

Kurjad vaimud


Piiblitekst: Lk 8:26-39


Elu tuletab meile ikka ja jälle meelde, et kõik siin maailmas ei piirdu füüsilise ja intellektuaalsega, vaid elu ja olemise alus on vaimne maailm. Meie oleme vaimsed olendid, kellel on intellekt ja tunded ning kes elavad mingi perioodi selles kehas, mis meil siin maa peal on kasutada antud. Aeg-ajalt me mõistame selgemalt kui tavaliselt, et on olukordi ja hetki, mida ei saa lahendada talupoja mõistuse või koolis õpitud tarkusega. Pärast saatana langemist koos kolmandiku inglitega ja pärast inimese pattulangemist on kurjad vaimud selle vaimse maailma reaalsus, kus me eleame. Kurjad vaimud otsivad teid ja võimalusi, kuidas inimeste elu mõjutada või veel enam, kuidas inimesi enda meelevalla alla saada.


Tänane tekst räägib mehest, kelles elas terve sõjaväeüksus – leegion - kurje vaime. Nende kohalolek muutis mehe loomalikult kurjaks ja üleloomulikult tugevaks. Ükski maine jõud ega ahel ei suutnud teda kinni hoida. On vaid üks vägi ja isik, kelle ees kurjad vaimud alistuvad. See isik on Jeesus. Tervet piirkonda hirmu all hoidnud kurjade vaimude leegion, kes elas selle õnnetu mehe sees, oli Jeesuse ees otsekui väike poiss, kes palus, et suur poiss talle liiga ei teeks. Jeesus käskis kurjadel vaimudel mehest lahkuda ja kardetu mehest sai Jeesuse järgija ja evangelist, kes rääkis kõigile sellest, mida tõi kaasa tema elus kohtumine Jeesusega. Jeesus ei samasta meid kunagi patuga mida me teeme. Ta vihkab alati pattu aga armastab alati patust. Ta vihkab ahelaid, kuid armastab seotuid. Ta igatseb kohtuda inimestega, kelle elu saatan on hävitanud, et seotuid vabastada ja patuseid puhastada.


Palve: Jeesus, Sina näed ahelaid, mis muudavad mind kelleksi, kelleks ma pole loodud. Sa näed sidumisi, mis panevad mind tegema asju, mida ma ei taha teha. Ma tahan kohtuda Sinuga oma kurjuses, laiskuses, uhkuses, himuruses, kadeduses, andestamatuses… Las see vale põgeneda minu elust! Ma tahan olla Sinu järgija ja Sinu nime kõrgeks tõstja oma elus.


Palvetame oma kodu, töökoha, koguduse, piirkonna pärast, kus me elame, et Jumala riigi mõju võiks kasvada ja kõik, mis on deemonlik ja saatanlik, võiks taganeda.

------

ENGLISH

Evil Spirits


Reading: Luke 8: 26- 39


Life teaches us time and again, that life in this world is not limited to the physical and the intellectual, but that life and its existence is based on a spiritual realm. We are spiritual beings with intellect and emotions who, for a time inhabit these earthly bodies we have been given. From time to time, we see more clearly that there are moments and situations that cannot be explained by simple reasoning or academic knowledge. After the fall of Satan, along with a third of the angels and after the fall of man, evil spirits became a reality in our world. These evil spirits look for ways and opportunities to influence people or worse yet, gain power over them.


Today's scripture tells of a man who was possessed by a horde - legion- of evils spirits or demons. He was a madman with extraordinary strength. No earthly force or shackles could restrain him. There is only one power or individual, to whom all evil spirits will submit. That is Jesus. This legion of demons who inhabited this wretched man and who had held a whole community hostage with fear, was like a small boy begging the big boy not to harm him. Jesus commanded the demons to depart from this man.


This formerly feared man became a follower of Jesus and a preacher, telling everyone what an encounter with Jesus had brought to his life. Jesus never equates us with our sins. He hates sin, but loves the sinner. He hates the shackles, but loves the shackled. He yearns to encounter those whose lives have been destroyed by Satan, to free those who are shackled and to cleanse the sinner.


Prayer: Jesus, you see that which causes me to be that to which I have not been created. You see those chains that cause me to do that which I do not want to do. With my anger, idleness, pride, fear, jealousy and not forgiving....banish this wrong from my life. I want to praise You and be a follower of You.


Let us pray for our home, our workplace, our congregation and the community where we live, that the impact of God's kingdom would flourish and that all that is demonic and Satanic would retreat.

Day 6

Väeülem


Piiblitekst: Mt 8:5-13


Alati ei kohta Jeesus meid seoses meie enda valude, haiguste, murede ja probleemidega. Teinekord oleme tema ees põlvili, kuna meie pereliige, kogudusekaaslane, sõber või tuttav on kannatamas.

Jeesus kohtus sageli inimestega, kes ei kuulunud juutide külaliste või sõprade nimekirja: samaarlane, tölner, patused ja joodikud… ja tänases tekstis kohtub Jeesusega okupeeriva riigi väeülem, kelle teener oli kodus suurtes valudes. Maises maailmas oli väeülem väga suure meelevallaga isik, kuid tal puudus väiksemgi võimekus muuta asju vaimses maailmas. Aga väeülem mõistis ühte väga olulist printsiipi. Ta mõistis, et nii nagu tema annab käsklusi oma sõjaväes ja asjad muutuvad, nii saab Jeesus anda korraldusi vaimumaailmas. See oli põhjus, miks Jeesus ütles: “Ma ei ole nii suurt usku leidnud Iisraelis ühelgi!” Aega-ajalt juhtub, et maailmal on rohkem usku Jeesusesse kui kogudusel. Väeülem ütles: “Kui sa ütled ühe sõna...!” Jeesus kohtub meiega keset meie vajadusi. Keset meie muresid meie endi ja meie lähedaste pärast. Vahel me ütleme, et siis muutuks midagi, kui me saaks koguduses kokku tulla, kui asjad oleks nagu tavaliselt, kui olukorrad muutuks... Väeülem uskus, et piisab vaid Jeesuse sõnast ja ta teener terveneb. Jeesus ütles: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” Väeülem kohtus võib-olla eneselegi teadmata Jeesuse kui Jumala Sõnaga! “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures…” Sellesama Sõna kaudu loodi kogu maailm, see hoiab koos kogu loodut (Hb 1:3), see Sõna on sünnitanud meid uuesti (1.Pt 1:3) ja Jumala Sõna püsib igavesti, kui ka kõik muu hävib. (1.Pt 1:25)

Nii nagu väeülem koges üleloomulikku muutust oma kodus, näeb igaüks, kes annab ruumi Jumala Sõnale oma elus, taastamist, elu ja tervenemist.


Palve: Jumal, me vajame Sinu loovat ja väelist Sõna, mis looks pimedusse valgust, ahastusse lootust ja haigusesse tervist. Las Sinu Sõna tuua meid tõelisele meeleparandusele, et me kogeksime elumuutvat puudutust kohtumisest Sinuga.


Palvetame kaasaja väeülemate ja valitsejate eest, kes otsustavad meie riikide käekäigu üle, et neil võiks olla tarkust lasta Jumala Sõnal enda elu juhtida, et kogeda enda elus Jumala õnnistust ja olla selle õnnistuse edasi kandjad teistele.


------

ENGLISH VERSION

DAY 6

Military Officer


Reading: Matthew 8:5-13


We don’t always meet with Jesus to deal with our own pain, sickness, worries or problems. Sometimes we are on our knees because our family member, fellow parishioner, friend or acquaintance is suffering.

Jesus often met people who were not official visitors and friends of the Jews: the Samarians, publicans, sinners and drunks.. and in today’s scripture, Jesus meets the Military officer of an occupying country who’s servant was at home in great pain. In this earthly world, the Military Officer was one of great influence but he lacked even the slightest authority to change even the smallest thing in the spiritual world. But the Officer, understood a very important principle. He understood, that just like he delegates orders in his army and the situation changes, Jesus can give commands in the spiritual world. This is why Jesus said “I have not seen such great faith in anyone in Isreal.” From time to time it happens that the world has more faith in Jesus than those who belong to a church. The Officer said “if you say one word..!” Jesus meets us in the midst of our needs. In the middle of our worries, be they our own or of those close to us. Sometimes we say, things would be so different if we go to church, if things were normal, if the situation changes.. The Officer believed, it was enough if Jesus just spoke a word, his servant would be healed. Jesus said: “Go! Just like you believed it would, it will be!”


The Officer’s meeting, may have been unintentional and unknowing that Jesus’s words were of God.

“In the beginning was the Word, and the Word was with God” With those words, the world was created and all things sustained, ( Hebrews 1:3) we are born again, (1Peter 1:3) and the Word of the Lord endures forever. So, just like the Officer experienced an extraordinary change in his home, everyone who gives God’s Word room in their lives can experience rejuvenation, life and healing.


Prayer: God, we need your creative and powerful Word, that brings light to darkness, turns anxiety to hope and sickness to health. Let Your Word bring us true repentance, so that by meeting You, we may experience Your life changing touch.


We pray for our current “Military Officers” and Leaders who make decisions about the progress of our countries, that they may allow the wisdom of God’s Word to guide them, to experience God’s blessing in their lives and to pass that blessing on to others. 

Day 5

Pidalitõbine

Piiblitekst: Mt 8:1-4


Nii nagu 2000 a tagasi, nii on ka täna Jeesust ümbritsemas suured rahvahulgad. On uudishimulikud ja usklikud, on traditsioonide järgijad ja millegi uue ootajad, on imede otsijad ja vigade otsijad, on filosoofid ja agnostikud jne. Elumuutvad kohtumised on olnud aga nendel, kes on selle rahvamassi seast välja astunud ja andnud võimaluse Jeesusel astuda nende isiklikku ellu. Jeesus liigub alati elumuutvalt vaid seal, kus talle uks avatakse.


Tänane Piiblitekst räägib pidalitõbisest, kes tuleb ja kummardub Jeesuse ees, öeldes: “Kui sa tahad siis sa võid mind puhtaks teha!” See ei olnud pelgalt füüsiline kummardamine. See oli Jeesuse austamine vabastaja, lunastaja ja tervendajana. Se oli appihüüd ja palve: “Jeesus, Sina saad mu olukorda muuta!” Kusagilt oli pidalitõbisel teadmine või tunnetus, et Jeesus on see, kellele on põhjust oma elus ruumi anda.


Igaühe meie elus on see omamoodi pidalitõbi. Midagi, mis meid eraldab teistest, midagi mis takitsab ja hävitab meie suhteid, midagi, mis lõhub ja sööb meie enesehinnnangut, midagi, mis tekitab lootusetuse tunnet ja ahastust…. Meie võimalus on kummarduda ja anda Jeesusel ruumi, öeldes: “Sina võid!”, sest seda on Jeesus juba oma ristisurmaga tunnistanud ja näidanud, et ta tahab.


Palve: Jeesus, minnes ristile, väljendasid Sa oma igatsust ja soovi, et meie võiksime sinu surma läbi elada ja sinu kannatuste läbi võtta vastu tervise, vabaduse ja kordamineku. Sa kutsud: “Tulge minu juurde kõik…!” Sa kutsud enda lähedale, et muuta, tervendada ja taastada. Jeesus, ole mu elu tervendaja!


Palvetame nende eest, kelle elus on midagi, mida on nimetatud parandamatuks (sõltuvus meelemürkidest, seksuaalsed sõltuvused, haigused, vaimse tervise häired…).


-----

ENGLISH

The Leper

Matthew 8: 1-4


As it was 2000 years ago, Jesus is surrounded by large crowds of people. There are the curious and the believers, the followers of tradition and those with new expectations, those looking for miracles and those looking for faults, the philosophers and the agnostics etc. But life altering encounters belong to those, who have stood out from the crowds and allowed Jesus to step into their personal life. Jesus always impacts and changes lives, wherever a door is opened to Him.

Today’s scripture speaks of a leper who comes and worships Jesus saying: “If you want, you can cleanse me!”


This was not just merely a physical worship. This was the respect of Jesus as a liberator, a saviour and a healer. This was a cry for help and a prayer: “Jesus, You can change my situation!” Somehow the leper knew or felt, that Jesus was the one who was worth making room for in his life.

In everyone’s life, there is a unique form of leprosy. Something, that separates us from others, something that prevents or destroys our relationships, something that breaks and erodes our self-esteem, something that poses hopelessness and anxiety…. Our opportunity is to worship and allow room for Jesus saying: “You may!” because He has already acknowledged and shown His commitment by dying on the cross.


Prayer: Jesus, by going to the cross you showed us Your longing and desire that through Your death, we may live and that through your suffering we may accept health, freedom and success. Your invitation: “Come to Me all …!” You call us to be close to You, to change, restore, heal and be rejuvenated. Jesus, be the healer of my life!


Let us pray for those, in whose life, there is something that has been considered incurable (addiction to mind altering drugs, sexual addiction, sickness, mental illness…)

DAY 4

Jeesuse jüngrid


Piiblitekst: Lk 5:1-11

Jüngrite kohtumislood Jeeususega on ehk meile kõige südamelähedasemad, sest need kirjeldavad kõige paremini ka meie kohtumisi. Kuigi meie lood on väga erinevad, nii nagu jüngrite lood on erinevad, on Jeesuse kutse üks: “Tule ja järgi mind!” ja meil on kõigil valida kahe vastuse vahel: “jah” või “ei”. Ühine joon jüngrite kohtumisel Jeesusega on see, et Jeesus kohtas neid kõiki keset nende argist elu. Ootamatult. Mõnda neist kohtas ta kalavõrkude puhastamisel, mõnda ametilaua taga, kedagi viigipuu all pikutamas… Kõigile neil oli kusagil (kasvõi lapsepõlves vanemate käest kuulduna) mingi teadmine või usk saabuvasse Messiasse. Jeesuse suust kuulsid nad elavat sõna “Tule, järgi!” ja nad pidid kõik tegema otsuse, mis mõjutas otseselt nende argielu.


Nii on ka meiega. Meil on kusagil mingi varjatud või vähem varjatud vaimulik kogemus või teadmiste alus – pühapäevakool, vanaema palved, kuuldud vanad laulud…. Ja sellele pinnale külvab Jeesus Sinuga kohtudes seemne: “Tule ja järgne mulle! Ma teen sind…!” Kohtumine Jeesusega muutis jüngrite elu suunda. Jeesuse järgimine ei ole veel üks lisahobi meie paljudes tegemistes, vaid see on prioriteetide muutus. Jeesuse järgimine hakkab mõjutama ja muutma kõike seda, mis meie elus on. Inimeste suur mure seoses Jeesuse järgimisega on sageli ohver mida nad peavad tooma - asjad millest nad peavad loobuma. Francis Chan on ütlenud, et asjad, millest sa Jeesust järgides loobud, on enamasti harjumused ja eluviisid, mis sind varem või hiljem hävitaksid. Ja rääkides loobumisest…. Kui Sa oled ootamas oma kõige-kõige kallimat, kas ootamine saaks iial tunduda väga suure ohvrina?


Palve: Jeesus, ma tahan olla Sinu järgija. Ma tahan, et Sa ei oleks minu elus vaid abi, siis kui mul on raske, vaid armastus, kellel järgneda südame põlemise ja sisemise rõõmuga. Kellega koos ei ole raske oodata ega hirmutav joosta isegi tundmatusse, Anna mulle julgus kogeda oma puudulikkust ja samas julgus tunda ennast Sinu poolt armastatuna ning vastu võtta kutse järgida Sind kõiges ja kõigega, mis mul on.


Palvetame nende eest, kes on üle maailma maksmas väga kõrget hinda selle eest, et nad on kristlased.


------------

ENGLISH VERSION

Day 4

Jesus’ disciples


Reading: Luke 5:1-11


Perhaps the stories we most connect with in the Bible are the stories of the disciples, as those best fit with our own stories. Even though they are all different, just as the disciples’ stories were different, Jesus has the same calling for all of us “Come, follow me!” and all of us have a choice between two answers: “yes” or “no”. The common thread in the meetings with Jesus is that they happened in the midst of the daily life. Unexpectedly. He met some of his disciples as they were cleaning their fishing nets, some while at work, others resting under the fig tree… All of them had some knowledge or expectation of the coming Messiah – perhaps passed to them through stories from their childhood. And then they heard these words from Jesus himself: “Come, follow me!” and they had to make a decision that in a very real way would change their lives.


It is the same with us. We all have our hidden or not-so-hidden spiritual knowledge and experience – either from Sunday School, our grandparents’ prayers, songs we may have heard… and that becomes the ground where Jesus plants the seed upon meeting with us: “Come and follow me! I’ll make you…!” Meeting Jesus changed the disciples’ direction in life. Following Jesus is not another hobby we add to our many existing responsibilities, but it means changing our priorities. Following Jesus will influence and change everything in our lives. People are weary of what sacrifices must be made to follow Him – things they would have to give up. Francis Chan has said that the things we need to leave behind when following Jesus are mostly things that sooner or later would destroy us. And speaking of giving up… when waiting to see your dearest and best, would the waiting ever feel like a sacrifice?


Prayer: Jesus, I want to be your follower. I want you not just be my helper when times are hard, but also my love who I would follow with passion and joy; who makes it easy to wait and takes away the fear of the unknown. Give me the courage to see my own shortcomings; the courage to know that despite of those I am loved by you; and the courage to answer the call to follow you with all that I am and all that I have.


Let’s pray for those around the world who have had to pay the high price of following Christ.

DAY 3

Ristija Johannes

 

Piiblitekst: Lk 1:39-42 / Mt 3:9-15

Esimene, kes lihaks saanud Jeesusega kohtus (pärast Maarjat muidugi) ei olnud karjased, vana Siimeon ega targad, vaid hoopis Ristija Johannes, kes hüppas oma ema Elisabethi üsas, kui Jeesuse ema Maarja Elisabethi külastas. Küllap oli Jeesusel ja Johannesel sugulastena nii lapsena kui nooruses erinevaid kohtumisi, kuid esimene, mida Piibel peab oluliseks nimetada, on Jeesuse kohtumine Johannesega Jordani jõe kaldal, kus Johannes oli täitmas oma Jumalalt saadud kutsumist – ristida inimesi meeleparandusristimisega. Juba enne Jeesusega kohtumist kuulutas Ta kellestki, kes on suurem kui tema (kuigi Ristija Johannese kohta kasutatakse väljendit – suurim inimesest sündinu). Aga kohtumisel Jeesusega ei tundnud see “inimesest suurim” väärt ristima Jeesust, kes seda palus.

 

Kohtumisel valgusega, muudab kõik pimeduses olnu otsekui kuju ja värvi. Kohtumisel Jeesusega muutub kõik muu väikeseks. Ristija Johannes sõnastas selle: “Mina pean kahanema ja Tema peab kasvama!” Ristija Johannes õpetab meile alandlikkust. Nii lihtne on muutuda uhkeks ja enesekeskseks, kui Jumal meie läbi töötab. Peagi võib juhtuda, et see “meie teenistus” on ühel hetkel olulisem, kui Tema, kes meile selle läkituse andis. Ristija Johannes on eeskuju sellest, kuidas töötada ja olla esiplaanil siis, kui selleks on aeg ja kuidas ruumi anda teistele, kui on aeg selleks. Ristjja Johannes valmistas teed Jeesusele, kutsudes üles inimesi meelt (ehk oma mõtlemist ja elu) muutma läbi meeleparandamise. Erinevaid kohtumislugusid vaadates näeme, et ühel või teisel moel on alati Jeesuega kohtumine seotud meeleparandusega.

 

Palve: Jumal, hoia meid muutumast isekaks ja uhkeks. Hoia meid ennast teistest kõrgemaks arvamast. Anna meile tunnetada jumalakartust ja pühaduse tunnetust seoses sellega, kes Sina oled ja mida Sa oled tegemas meie sees ja meie läbi.

 

Palume vaimulike töötegijate pärast.

--------

ENGLISH VERSION

John the Baptist

Reading: Luke 1:39-42 / Matthew 3:9-15

 

The first person to encounter Jesus in flesh (after Mary, of course) was not a shepherd, old Simeon or the wise men. It was John the Baptist who leapt with joy in his mother Elizabeth’s womb when Jesus’ mother Mary came to visit. Being cousins, there must have been many different times that Jesus and John met through their childhood and youth, but the first time the Bible mentions them meeting takes us to the shores of the Jordan river where John was fulfilling his God-given purpose – to call people to repent and baptize them. Before meeting Jesus there, John was proclaiming the coming of someone greater than him (even though John the Baptist has been described as the greatest person born of flesh). Yet when they met, this greatest among men didn’t feel worthy to baptize Jesus who was asking him to do just that.

 

When darkness is met with light, everything in it changes its shape and colour; and meeting Jesus changes everything around us – making even the greatest things diminished. John the Baptist put that in words saying “He must become greater, I must become less”, teaching us about humility. At times, when doing God’s work, we can start to feel proud and accomplished – forgetting that it is God who is working through us. If we’re not careful, what is meant to be our service can start to feel more important than He that called us to it. John the Baptist gives us an example of how to work and be in the forefront when it is time for that and how to be ready to give space to others when that is needed. He prepared the way for Jesus, urging people to repent - both in their thinking and in how they lived. Looking at all the different encounters with Jesus, we see that in one way or another, those meetings always brought about repentance and change.

 

Prayer: God, please keep us from becoming selfish and proud. Keep us from feeling more important than others. Help us feel reverent and fully see the holiness of who you are and the work you are doing within us and through us.

 

Pray for leaders in our churches. 

DAY TWO

Idamaa targad

Piiblitekst: Mt 2:1-12

 

Nii nagu karjased, nii ka targad, kohtuvad Jeesuse, kui beebiga. Tarkade lugu on suurepärane näide sellest, et kohtumine Jeesusega algab palju varem, kui see kohtumine toimub. Iga inimese isiklik lugu Jeesusega kohtumiseni on enamasti juhtumiste, hetkede, sõnade, kogemuste, puudutuste kogum. Alles siis, kui me oleme kohtunud Jeesusega, oskame me seljataha vaadata, millist mõju on avaldanud mõned inimesed, kellegi väljaütlemised, kuuldud jutlused või laulud jne. Idamaa tarkade lugu on valdavalt teekonna lugu.

 

Eeldatakse, et tähetarkade teekond kestis umbes kaks aastat. Jeesus oli puudutanud nende südant juba nende kodumaal, keset nende argiseid toimetusi. Miski sõnulseletamatu tekitas nendes aukartuse loetud vana prohveteeringu, ebatavalise tähtede kombinatsiooni ja sündiva Kuninga ees. Ma usun, et see oli sama Püha Vaim, kes kõnetab täna inimesi üle maailma ning juhib neid nende teekonnale Jeesuse juurde.

 

Kui karjased olid madalast ühiskonnakihist, mõnes mõttes heidikud, siis maagid, tähetargad või kuningad olid kõrge positsiooniga, kuid Jeesusega kohtudes kummardasid nad ja jagasid kaasa võetud ande – kulda viirukit ja mürri. Targad vihjavad oma kummardamisega Jesaja poolt prohveteeritut ja Pauluse kirjas roomlastele tsiteeritut: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.” (Rm 14:11)

 

Palve: Jumal, juhi mind minu teekonnal Sinu juurde. Ma tahan omada südant, mis vaatamata positsioonile leiab ennast põlvedel Sinu ees, austamas ja ülistamas Sind andidega, mida Sina minu ellu oled kinkinud.

 

Palvetame nende eest, kes on Jumala otsimise teekonnal või kadunud poja kombel kodust eemale ekselnud.

 

The Magi

Reading: Mat. 2:1-12

 

Like the shepherds before them, the three wise men meet with Jesus, as an infant, a baby. The story of the Magi is a great example of how meeting Jesus begins long before the actual encounter occurs. Everyone’s personal story of meeting with Jesus is an amalgam of random occurrences, moments, words, experiences and connections. Only once we have met with Jesus, is it possible for us to reflect and understand what sort of influence an individual, a comment, a sermon or song, etc. has exerted on our lives.

 

The story of the three wise men is predominantly a story of a journey. It is thought that their journey took roughly two years. Jesus had already touched their hearts while still at home, in the midst of their daily activities. Something inexplicable awoke in them, a reverence for the ancient prophecies, the unusual astronomical formation in the sky, and in the birth of Jesus. I believe that it was the same Holy Spirit that speaks to people all over the world today, and directs their journey towards Jesus.

If the shepherds were at the bottom of the social stratum, in some ways outcasts, then the star gazing magi or kings were high society. When they met Jesus, they worshipped Him and brought gifts of gold, incense and myrrh. The magi’s worshipping of Jesus points us towards Isaiah’s prophecy as quoted by Paul in his letter to the Romans (14:11) “As surely as I live’, says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.” (NIV)

 

Prayer: Dear God, guide me on my path towards You. I want to possess a heart that, irrespective of my position, finds me on my knees in your presence, praising and glorifying You with the talents You have given me.

 

Let us pray for those who are searching for Jesus, and those who, like the prodigal son, have lost their way. 

DAY ONE: Karjased/ Shepherds


Piiblitekst: Luuka 2:8-20

Hea sõber! Meie elus on väga olulised erinevad kohtumised. Selle aasta palve ja paastuajal mõtleme ja saame osa 21-st elumuutvast kohtumisest, kus inimesed on kohtunud Jeesusega. 

 

Esimesed kohtumised viivad meid tagasi jõulusündmuse juurde. Karjased olid kuulnud inglitelt evangeeliumi – rõõmusõnumit sündinud päästjast ning ruttasid Petlemma, et leida see, kelle kohta sõnum anti – Jumala võitu, vastus inimolemuse kõige olulisematele ja sügavamatele vajadustele. Keegi, kes tuli muutma surma paratamatust. Ta tuli, et murda patu ja surma meelevald inimkonna üle. See, keda karjased nägid oma füüsiliste silmadega, oli väike abitu beebi, Petlemma laudas, loomasõimes, kuid oma ususilmadega nägid nad Päästjat ja Lunastajat, sest just nii ütlesid Jumala saadikud – inglid. Nad nägid Jeesuses Jumala tõotuse täitumist. 

 

Karjased ei läinud tagasi karja juurde samasugustena, kui nad olid tulnud, sest nad olid kohtunud Päästjaga. “Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud.” Omamoodi ühiskonna heidikutest või madalamast kihist, kes ei osalenud religioossetel pidustustel ega kogunemistel - nad ei läinud koos teiste juutidega kord aastas Jeruusalemma, sest nad pidid hoidma lambaid. Neil ei olnud suurt suhete võrgustikku, sest nad elasid mäejalamitel ja välja peal. Nendest lihtsatest meestest said korraga Jumala kiitjad ja evangelistid. Nende elu fookus ei olnud enam endine. Nende suurimaks väärtuseks oli saanud läbi selle kohtumise Jeesuse isik. Pärast kohtumist Jeesusega muutus nende elus ma usun, et peaaegu kõik. Nad rääkisid Jeesusest omavahel, nad rääkisid Jeesusest oma lähedastele, linnarahvale, nende sees põles üks uus tuli. Tuli, mille süütas rõõmusõnum päästjast. Kohtumised Jeesusega muudavad elusid.

 

Palve: “Jumal, anna meile kõrvad, mis kuulevad rõõmusõnumit Sinust, süda, mis on valmis seda vastu võtma, jalad, mis ruttavad Sind tervitama ja suu, mis jagab elumuutvast kohtumisest Sinuga.”

 

Palvetame nende eest, kes tunnevad ennast koguduses kõrvalejäetutena ja mittesobivatena.

 

 

Reading: Luke 2:8-20

Dear friend! Different encounters are very important in our lives. This year, our time of prayer and fasting is going to focus on twenty-one life-changing encounters of various people meeting Jesus.

The first encounters bring us back to the Christmas story. The shepherds had heard the gospel from the angels- the message of joy announcing the birth of the Saviour and they rushed to Bethlehem, to find the child- God's anointed, the answer to humanity's most important and deepest needs. He who had come to change the inevitability of death. He who came, to break the power of sin and death over mankind.

What the shepherds saw with their physical eyes was a tiny, helpless baby in a manger in Bethlehem, but their eyes of faith saw a Saviour and Redeemer, because that is exactly what God's messengers, the angels, had said. They saw in Jesus the fulfillment of God's promise.

 

The shepherds did not return to their flocks, the same as they had been before, because they had met with the Saviour. "The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen." Here were people who perhaps were somewhat outcasts of society or of a lower caste, who didn't partake of religious ceremonies or gatherings- they didn't travel to Jerusalem annually with the other Jewish people, because they had to tend to their flocks. They didn't have an extensive social network, because they lived away in the foothills and on the fields. Yet, these simple men suddenly because worshippers of God and evangelists. Their life focus was no longer the same. Their greatest treasure had become the person of Jesus through this encounter. I believe that after this meeting with Jesus their lives changed totally. They spoke about Jesus amongst themselves, they spoke of Jesus to their loved ones, the townspeople, a new fire burned within them. A fire that had been ignited by the good news of the Saviour. Meetings with God change lives.

 

Prayer: "God, grant us ears, to hear the good news of You; hearts that are ready to accept You, feet, that hurry to greet You and mouths, to share with others, the life-changing encounter we have had with You."

 

Let us also pray for those who feel isolated and not acceptable to be a part of your church.
bottom of page