top of page

42 palvet/ 42 prayers

Follow along for 42 days of prayer.

19.02

Armastatud

Nüüd aga Jumal Isa, kes Sa meid esmalt armastasid ja tegid meid vastuvõetavaks Armastatus

ja Jumal Poeg, kes on meid armastanud ja oma verega puhastanud meid meie pattudest

ja Jumal Püha Vaim, kes valasid Jumala armastuse meie südametesse,

Sulle olgu kogu armastus ja kogu au igavesest ajast igavesti.

Aamen.

 

Beloved

Now, to God the Father, who first loved us, and made us accepted in the Beloved;

to God the Son, who loved us, and washed us from our sins in his own blood;

to God the Holy Ghost, who sheddeth the love of God abroad in our hearts,

be all love and all glory in time and to all eternity.

Amen.

John Wesley

 

18.02

Palve lootuse pärast

Taevane Isa, ma olen Sinu alandlik sulane ja tulen Sinu ette, sest ma vajan lootust.

On aegu, kui ma tunnen ennast abituna.

On aegu, kui ma tunnen end nõrgana.

Ma vajan lootust.

Ma vajan lootust parema tuleviku ja parema elu jaoks.

Ma vajan lootust armastuse ja headuse jaoks.

Mõned ütlevad, et taevas on kõige pimedam enne koitu.

ma palun, et see oleks tõsi. Kõik tundub nii pime.

Ma vajan Sinu valgust, Issand. ma palun,

et ma võiksin olla täidetud Sinu valgusega pealaest jalatallani.

Et hingata Sinu auhiilguses.

Teades, et kõik on maailmas hästi.

just nii nagu Sa oled plaaninud ja tahtnud.

Aita mul käia Sinu valguses ja elada oma elu usus ja Sinu aus.

Palun seda Jeesuse nimel.

Aamen

 

Prayer for Hope

Heavenly Father, I am your humble servant, I come before you today in need of hope. There are times when I fell helpless, There are times when I feel weak. I pray for hope. I need hope for a better future. I need hope for a better life. I need hope for love and kindness. Some say that the sky is at it’s darkest just before the light. I pray that this is true, for all seems dark. I need your light, Lord, in every way. I pray to be filled with your light from head to toe. To bask in your glory. To know that all is right in the world, as you have planned, and as you want it to be. Help me to walk in your light, and live my life in faith and glory.

In your name, I pray,

Amen.

 

17.02

Ülev ilu

Kallis Jumal, palun ilmuta meile oma ülevat ilu.

See on kõikjal, igal pool, igal pool

et me ei peaks enam kunagi kartma.

Mu jumalik armastus, mu armastus,

Luba mul puudutada Sinu palet.

Assisi Franciscus

 

Sublime Beauty

Dear God, please reveal to us

your sublime beauty

that is everywhere, everywhere, everywhere

so that we will never again

feel frightened.

My divine love, my love,

Please let us touch your face.

- St. Francis of Assisi

 

16.02

Issand, ava mu silmad, et ma näeksin teiste vajadusi

Ava mu kõrvad ,et ma kuuleks nende hüüdeid

Ava mu süda, et nad ei peaks ilma abita jääma.

Aita, et ma ei kardaks kaitsta nõrku tugevate raevu pärast

ja kaitsta vaeseid rikaste viha pärast.

Näita mulle, kus vajatakse armastust, lootust ja usku

ning kasuta mind, et teised võiksid sellest osa saada

Ava mu silmad ja kõrvad,

et ma võiksin täna jagada neile rahu.

 

For Courage to Do Justice

O Lord, open my eyes that I may see the needs of others

Open my ears that I may hear their cries;

Open my heart so that they need not be without succor;

Let me not be afraid to defend the weak because of the anger of the strong,

Nor afraid to defend the poor because of the anger of the rich.

Show me where love and hope and faith are needed,

And use me to bring them to those places.

And so open my eyes and my ears

That I may this coming day be able to do some work of peace for thee.

- Alan Paton

 

15.02

Juhi meid

Issand,

juhi meid surmast ellu,

valest tõe sisse.

Juhi meid meeleheitest lootusesse,

hirmust usaldusse.

Las rahu täidab meie südamed, meie maailma ja meie universumi.

Unistame koos, palvetame koos ja töötame koos,

et ehitada rahu ja õigluse maailm kõigi jaoks.

 

Lead Us

Lord,

Lead us from death to life,

From falsehood to truth.

Lead us from despair to hope,

from fear to trust.

Let peace fill our hearts, our world and our universe.

Let us dream together, pray together and work together,

To build one world of peace and justice for all.

 

14.02

Metropolitan Philareti hommikupalve

Issand, anna mulle jõudu tervitada tänast päeva rahuga.

Aita mul kõigis asjus toetuda Sinu pühale tahtele.

Ilmuta päeva igal hetkel mulle oma tahet.

Õnnista minu läbikäimisi teiste inimestega

Aita mul kõigi inimestega, kes mu juurde tulevad,

ringi käia hingerahu ja veendumusega, et Sinu tahe juhib kõike.

Juhata minu mõtteid ja tundeid kõigis minu tegudes ja sõnades.

Kui mind tabavad ootamatused, siis ära lase mul unustada,

et kõik on Sinu poolt saadetud.

Õpeta mind käituma kindlalt ja targalt, ilma teisi solvamata või alandamata.

Anna mulle füüsilist jõudu iga töö jaoks.

Juhi mu tahet, õpeta mind palvetama. Palu minu sees.

Aamen

 

Morning Prayer of Metropolitan Philaret

Lord, give me the strength to greet the coming day in peace.

Help me in all things to rely on Your holy will.

Reveal Your will to me every hour of the day.

Bless my dealings with all people.

Teach me to treat all people who come to me throughout the day

with peace of soul and with firm conviction that Your will governs all.

In all my deeds and words guide my thoughts and feelings.

In unexpected events, let me not forget that all are sent by you.

Teach me to act firmly and wisely, without embittering and embarrassing others.

Give me the physical strength to bear the labors of this day.

Direct my will, teach me to pray, pray in me. Amen.

 

12.02

Oo, Issand Jumal,

vala välja oma Püha Vaim Sinu ustavate peale.

Hoia neid kindlatena oma armus ja tões.

Kaitse ja kinnita neid kõigis kiusatustes.

Kaitse neid kõigi selle maailma vaenlaste eest

ja kingi Kristuse koguduse võitlejale oma päästev rahu,

Sinu Poja Jeesuse Kristuse läbi,

kes elab koos Sinu ja Püha Vaimuga,

üks Jumal nüüd ja igavesti.

Aamen

 

O Lord God, heavenly Father,

pour out your Holy Spirit on your faithful people.

Keep them steadfast in your grace and truth,

protect and comfort them in all temptation,

defend them against all enemies of your Word,

and bestow on Christ’s Church militant your saving peace;

through your Son, Jesus Christ our Lord,

who lives and reigns with you and the Holy Spirit,

one God, now and forever.

Amen.

Martin Luther

 

11.02

John Wesley lepingu palve

Ma ei ole enam iseenda oma, vaid Sinu.

Aseta mind sellesse, mida Sina tahad

ja kellega koos Sina tahad.

Las ma teha tööd Sinu jaoks või

olla asetatud kõrvale Sinu jaoks.

Las ma olla kiidetud Sinu pärast

või siis olla kritiseeritud Sinu pärast.

Las mul olla kõik või mitte midagi.

Ma tahan vabatahtlikult ja täielikult anda kõik Sinule.

SInu auks ja SInu teenistuseks.

Ja nüüd, imeline ja püha Jumal, Looja, Lunastaja ja Hoidja.

Sina oled minu ja mina olen Sinu.

See on nii.

Las see leping, mis on tehtud maa peal,

kehtida ka taevas.

Aamen.

 

John Wesley’s Covenant Prayer

I am no longer my own, but yours.

Put me to what you will, place me with whom you will.

Put me to doing, put me to suffering.

Let me be put to work for you or set aside for you,

Praised for you or criticized for you.

Let me be full, let me be empty.

Let me have all things, let me have nothing.

I freely and fully surrender all things

To your glory and service.

And now, O wonderful and holy God, Creator, Redeemer, and Sustainer,

You are mine, and I am yours.

So be it.

And the covenant which I have made on earth,

Let it also be made in heaven.

Amen.

 

10.02

Palve enne tööd

Issand, ma usaldan ennast täna taas Sinu kätte.

Palun pühi ära minu väsimus,

et ma võiksin leida inspiratsiooni tänaseks tööks.

Aita mul leida uusi võimalusi,

kuidas ilmutada Sinu armastust kõigile kellega kohtun.

Hoia mu mõtlemine selge,

et ma suudaksin keskenduda sellele,

mida ma pean täna korda saatma

ning anna tarkust, et võita raskusi

ning leida lahendusi.

Ma vaatan Sinule ja usaldan,

et Sina oled minuga tänasel päeval.

Aamen

 

Prayer Before Work

Lord, I give you all that I am this day.

Please brush away my weariness,

so that I may be inspired in my work.

Help me to discover new ways

to reveal your love to all I meet.

Keep my mind clear and focused

on all I need to achieve,

and give me the wisdom

to overcome difficulties and find solutions.

I look to you and trust you are with me this day.

Amen.

 

9.02

Palve tervenemiseks

Armas Jumal, Ma tean, et esimene samm vaimulikus tervenemises on usk.

Ma usun! Ma avan oma südame ja meeled uskuma Sinu piiramatut väge ja võimalusi.

Ma usun, et tervenemine on üks dünaamiline ja ligipääsetav kogemus,

reaalsus, mis võib aset leida just nüüd.

Ma tahan jääda kannatlikuks ja armastavaks,

sest ma usun, et Sinu tervendav vägi on tegev minu ihus just nüüd.

Mul on lootus ja rõõmus ootus ühe terviklikkuse osas, mille sa minu elus esile tood.

Ma hingan Sinu tervendava väe vankumatusel.

Ma tean, et koos Sinuga on kõik võimalik. Jeesuse nimel.

Aamen.

 

Healing prayer

Dear God, I know that the first step in all spiritual healing is to believe.

I believe! I open my mind and heart believing in your infinite power and possibility.

I believe that healing is a dynamic and reachable experience,

a reality that can be experienced right now. I maintain a patient and loving attitude,

for I believe that your healing activity is now at work in my mind and body.

I look forward, with joyful expectation, to the perfect wholeness

that you are now bringing into manifestation through me.

I believe in your constant expression of perfect good in and through me.

I rest in the certainty of your healing power.

I know that with you all things are possible.

In Jesus Christ's name,

Amen.

 

8.02

Armu silmad

Issand, vaata minu peale oma armu silmadega.

Las Sinu tervendav käsi hingata minu peal.

Las Sinu elu-andev vägi voolata

igasse minu ihu rakku ja hinge sügavusse,

pesema, puhastama ja taastama

minu terviklikkust ja jõudu,

Sinu Kuningriigis teenimiseks.

Aamen

 

Eyes Of Mercy

Lord, look upon me with eyes of mercy.

May Your healing hand rest upon me,

may Your life-giving powers flow

into every cell of my body and into the depths of my soul,

cleansing, purifying, restoring me to wholeness

and strength for service in Your Kingdom.

Amen

 

7.02

Palve Kristuse armastuse mõistmiseks

Ef 3:14-21

Sellepärast ma põlvitan Isa ees,

kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,

et ta teile oma kirkuse rikkust mööda

annaks väge saada tema Vaimu

läbi tugevaks seesmise inimese poolest,

et Kristus usu kaudu elaks teie südameis

ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses,

et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada,

milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,

ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et

te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata

palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,

temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest

ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni!

Aamen.

 

A Prayer for the Ephesians

For this reason I kneel before the Father,

from whom every family in heaven and on earth derives its name.

I pray that out of his glorious riches he may strengthen you

with power through his Spirit in your inner being,

so that Christ may dwell in your hearts through faith.

And I pray that you, being rooted and established in love,

may have power, together with all the Lord’s holy people,

to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ,

and to know this love that surpasses knowledge—

that you may be filled to the measure of all the fullness of God.

Now to him who is able to do immeasurably more than

all we ask or imagine, according to his power

that is at work within us,

to him be glory in the church and in Christ Jesus

throughout all generations, for ever and ever!

Amen.

 

5.02

Püha Eluandja,

Meeleheitel olijate ravija

Murtud lootuse taastaja

Kõigi haavade ravim

Armastuse tuli

Tugevuse allikas

Kaitsja

Läbimurdja,

Sinus me mõtiskleme,

kuidas Jumal on tulnud otsima kadunuid

ja lepitab neid, kes on Ta vastu.

Purusta meie ahelad

Sa tood inimesi kokku

Sa liigutad pilvi

ja keerutad tuuli

Sa kastad kive vihmaga

ja laulad oja vulinas

sa muudad lopsaka maa haljaks

Sa õpetad neid, kes Sind kuulavad

Hingates neisse rõõmu ja tarkust.

Me täname Sind nende andide eest

Eluandja

Rõõmuhääl

Elusolemise ime

Igaühe lootus

Meie suurim Hea.

 

Holy Life-Giver,

Doctor of the desperate,

Healer of everyone broken past hope,

Medicine for all wounds,

Fire of love,

Joy of Hearts,

fragrant Strength sparking Fountain,

Protector, Penetrator,

in You we contemplate

how God goes looking for those who are lost

and reconciles those who are at odds with Him.

Break our chains!⠀

You bring people together.

You curl clouds, whirl winds, send rain on rocks,

sing in creeks, and turn the lush earth green.

You teach those who listen,

breathing joy and wisdom into them.⠀

We praise You for these gifts,

Light-giver, Sound of joy,

Wonder of being alive,

Hope of every person,

and our strongest Good.

St. Hildegard of Bingen ⠀

 

4.02

Sina üle minu

Issand Jeesus, luba mind tunda iseennast ja tunda Sind

ning igatseda ainult Sind

Las mind põlata ennast ja armastada Sind

Las mind teha kõike Sinu pärast

Las mind alandada ennast ja ülendada Sind

Las mind mõtelda ainult Sinule

Las mind surra iseendale ja elada Sinule

Las mind võtta kõike, mida elu toob, Sinu kingina

Las mind pagendada iseennast ja järgneda alati Sinule

Las mind põgeneda iseenda eest

ja leida varju Sinus, et ma vääriksin Sinu kaitset

Las mind karta iseennast

Las mind karta Sind ja luba mul olla nende hulgas,

kes on valitud Sinu poolt

Las mind kahelda iseendas ja panna kogu lootus Sinu peale

Las mind kuuletuda ainult Sinule

Las mind klammerduda ainult Sinu külge

Las mind olla vaene Sinu pärast

Vaata minu peale, et ma võiksin Sind armastada

Hüüa mind, et ma võiksin Sind näha

ja Sinust igavesti rõõmu tunda.

Aamen

 

You Over Me

Lord Jesus, let me know myself and know You,

and desire nothing save only You.

Let me hate myself and love You.

Let me do everything for the sake of You.

Let me humble myself and exalt You.

Let me think of nothing except You.

Let me die to myself and live in You.

Let me accept whatever happens as from You.

Let me banish self and follow You, and ever desire to follow You.

Let me fly from myself and take refuge in You,

That I may deserve to be defended by You.

Let me fear for myself.

Let me fear You, and let me be among those who are chosen by You.

Let me distrust myself and put my trust in You.

Let me be willing to obey for the sake of You.

Let me cling to nothing save only to You,

And let me be poor because of You.

Look upon me, that I may love You.

Call me that I may see You, and for ever enjoy You.

Amen.

St. Augustine

 

3.02

Armas Taevane Isa,

ma tänan Sind, et ma võisin tänasel hommikul ärgata.

Aitäh Sinu hoole ja armastuse eest ja kõige eest,

mida Sa oled minu ellu kinkinud.

Kui ma asun tööle,

mille tegemiseks sa oled minu käsi õnnistanud,

tänan ma Sind, et Sa kaitsed mind kõige eest,

mis võib minu teele tulla.

Tänu Sulle Sinu armu eest,

mis saadab mind kogu mu päeva ja ma palun,

et ma võiksin olla õnnistuseks teistele.

Issand aita, et ma ei kardaks läbikukkumisi.

Ma tean, et saatan tahab mind hoida hirmu all,

et ma ei elaks julgelt Sinule.

Anna mulle andeks, kui ma pole elanud usus

ja aita mul just nüüd elada ühe kindluse ja julgusega Sinus.

Aita, et ma ei võrdleks ennast teistega minu ümber.

Ma palun, et ma suudaksin hoida oma pilgu Sinul ja elada elu,

mis kuulutab Sinu suurust.

Ma palun seda Jeesuse nimel.

 

Dear loving Father, thank you for waking me up this morning,

thank you for your love and care,

thank you for everything you have freely given me in this life.

As I set to go and perform the work

you have blessed my hands to do,

I thank you for protecting me from anything

that may come my way.

Thank you for your grace that will keep me through this day,

and may I be a blessing to others.

Lord, help me let go of my fear of failure.

I know Satan wants to use my fears to hold me back

from living boldly for You.

Forgive me for not living in faith,

and help me from this moment on

to live with bold confidence in You.

Lord, help me not compare myself to others around me.

I pray instead that I can keep my eye on you

and live a life that proclaims Your excellence.

In Jesus’ name, I pray.

Amen.”

 

– Rick Warren

 

2.02

Me õnnistame Sind

Oo, Kõikvõimas Issand Jumal.

Inglite ja inimeste Isa.

Me kiidame ja õnnistame Sinu püha nime

Sinu headuse ja armastava helduse eest.

Me õnnistame Sind kogu loodu eest,

hoidmise eest ja Sinu lõppematu helduse eest,

mis on saatnud meid terve elu.

Aga üle kõige täname Sind

Sinu suure armastuse eest,

mida Sa näitasid lunastades maailma

Jeesuse Kristuse läbi.

Me õnnistame, et Sa oled toonud meid uude päeva.

Hoia, et me ei langeks täna pattu

ega langeks mõnda õnnetusse.

Hoia meid, me palume kõige eest,

mis meie hinge või ihu kahjustab

ning kingi meile armu ja rahu,

et me puhastatuna kõigist oma pattudest

võiksime teenida Sind vaikse südame ja meelega

ja seda kuni elu lõpuni.

Jeesuse Kristuse, meie Päästja ja Lunastaja läbi.

Aamen

 

We Bless You

O LORD God Almighty,

Father of angels and men,

We praise and bless your holy name

for all your goodness and loving kindness to humanity.

We bless you for our creation, preservation,

and for your unceasing generosity to us throughout our lives;

But above all, we bless you for your great love

in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ.

We bless you for bringing us safe to the beginning of a new day.

Grant that this day we fall into no sin,

Neither run into any kind of danger.

Keep us, we pray, from all things hurtful to body or soul,

and grant us your pardon and peace,

So that, being cleansed from all our sins,

We might serve you with quiet hearts and minds,

and continue in the same until our life’s end,

through Jesus Christ, our Savor and Redeemer.

Amen.

John Wesley

 

1.02

Sinepiivakese palve

Issand Jeesus Kristus, ma tänan Sind,

kuna Sa tead iga mu vajadust.

Sa ütlesid, et mul on sinepiivakese suurune usk

ja ma võin liigutada mägesid

ning miski ei ole mulle võimatu.

Issand, ma tunnen, et mu usk on nii nõrk,

aga ma tänan Sind, et Sina oled tugev.

See pole minu usu jõud,

mis saadab korda võimatusi,

vaid see on Sinu vägi.

Lase mu usul kasvada,

kui ma usaldan Sinu väge.

Sinuga ei ole midagi võimatut.

Las Sinu arm olla minu vaimuga.

Palun seda Jeesuse Kristuse nimel.

Aamen

 

Mustard Seed Prayer

Lord Jesus Christ, thank you

that you know my every need.

You said that if I have faith

as small as a mustard seed,

I can move mountains,

that nothing will be impossible for me.

Lord, my faith feels so weak

but I thank you that you are strong.

It is not the power of my faith

that does the impossible but it is your power.

Let my faith increase as I trust in your power.

With you, nothing is impossible.

May your grace be with my spirit.

 

Through Jesus Christ, our Lord. Amen.

31.01

Kui kurjus muudab meie maailma pimedaks, anna meile valgust

Kui meeleheide nüristab meie hinge, anna meile lootust

Kui ma komistan ja kukun, tõsta mind üles

Kui meid tabavad kahtlused, anna meile usku

Kui miski ei ole kindel, õpeta mind usaldama

Kui ideaalid tuhmuvad, anna meile nägemus

Kui me eksime oma teel, ole meie juht,

et me leiaksime rahu Sinu ligiolus

ja eesmärgi Sinu tahte tegemises.

 

When evil darkens our world, give us light.

When despair numbs our souls, give us hope.

When we stumble and fall, lift us up.

When doubts assail us, give us faith.

When nothing seems sure, give us trust.

When ideals fade, give us vision.

When we lose our way, be our guide!

That we may find serenity in Your presence

and purpose in doing Your will.”

– John D. Rayner

 

29.01

Isa, aita mul täna...

teenida Sind kirega

käia puhtuses

töötada eesmärgiga

oodata kannatlikult

tunnistada taktitudeliselt

 

Father, today may I...

Worship with passion

Walk with purity

Work with purpose

Wait with patience

Witness with politeness

 

Rick Warren

 

28.01

Meie Isa ja Jumal,

me tunnistame, et me vajame Sinu ligiolu

ja Sinu juhatust astudes homsesse....

Meil on kõigil ootused ja lootused sellelt aastalt,

mis meid ees ootab - aga vaid Sina tead,

mida see aasta sisaldab

ja ainult Sina võid anda meile tugevust ja tarkust,

mida me vajame, et kohata meie ees seisvate väljakutsetega.

Aita meil anda enda käed Sinu kätesse,

usaldada Sind ja otsida Sinu tahet meie elu jaoks sellel aastal....

Ja nii me täname Sind, meie Isa, Sinu tõotuste ja lootuse eest

ning me astume sellesse aastasse ootuste ja usuga.

Ma palun seda Issanda ja Päästja nimel,

kes on oma surma ja ülestõusmise kaudu

andnud lootust nii selles kui tulevases maailmas.

Aamen

 

 

Our Father and our God,

we confess our need of Your presence

and Your guidance as we face the future…

We each have our hopes and expectations

for the year that is ahead of us—

but You alone know what it holds for us,

and only You can give us the strength and the wisdom

we will need to meet its challenges.

So help us to humbly put our hands into Your hand,

and to trust You and to seek Your will

for our lives during this coming year…

And so, our Father, we thank You for the promise and hope of this new year,

and we look forward to it with expectancy and faith.

This I ask in the name of our Lord and Savior,

who by His death and resurrection has given us

hope both for this world and the world to come.

Amen.

Billy Graham

 

27.01

Jeesus, ma tahan olla nagu Sina,

kuuletudes Isale ilma nurinata.

Sa võtsid vastu inimeseks olemise ahelad,

kui Sa kõndisid siin maal.

Mõista mind süüdi, kui ma nurisen või võrdlen end teistega.

Anna mulle Sinu alandlik ja tänulik suhtumine.

Ma tahan olla nagu apostel Paulus,

kes õppis rahulolemist igas olukorras.

Ma otsustan anda Sulle alati kiituseohvrit -

huultevilja, mis kiidab Sinu nime.

Ma igatsen tuua Su palgele naeratuse.

Õpeta mulle tänuliku südame väge.

Sinu täde elab tänulikus südames.

 

Jesus, I want to be like You

who obeyed the Father without complaint.

You embraced the chains of humanity

when You walked this earth.

Convict me whenever I complain or compare myself with others.

Give me Your attitude of humility and thankful acceptance.

I want to be like the Apostle Paul

who learned contentment in every circumstance.

I choose to continually offer You a sacrifice of praise,

the fruit of lips that give praise to Your name.

I long to bring a smile to Your face.

Teach me the power of a thankful heart.

I know that Your truth dwells in a thankful heart."

Rachel Dawson

26.01

Ma kiidan Sind, Jumal, kogu oma südamega.

Sa oled Messias, peagi tagasi tulev Kuningas.

Sa oled kõiketeadev. Sa oled kõikjalviibiv.

Sa oled mu Rahu, mu Kaitse ja Ülempreester,

kes sai minu Päästjaks ja igaveseks Ohvriks.

Sa surid, et mind vabaks osta.

Sa tõusid üles, et anda mulle võit üle surma.

Ma ei ole enam patu ori.

Sina oled mu Päästja, Vabastaja ja Kaitse. Sina oled mu Lootus.

Ma kiidan Sind, kuna sa oled usaldusväärne ja tõeline.

Sa oled mu Õpetaja.

Sinu tarkus on kõrgem minu piiratud mõistmisest

ja Sa oled tõotanud anda tarkust, kui ma seda palun.

Sa oled Tee, Tõde ja Elu.

Sa rõõmustad minu pärast väga.

Sa tunned hõisates minust rõõmu.

Sa tead juuste arvu minu peas ja Sa mõtled alati minule.

Sa oled valmistamas mulle paika,

kus me kord saaksime igavesti koos olla.

Võib-olla siis - ja ainult siis - olen ma võimeline Sind kiitma

nii, nagu Sa väärt oled.

Kogu mu armastus ja kiitus kuulub Sulle,

Issand. Kui auline on Sinu nimi.

 

With my whole heart I praise you, God.

You are Messiah, the soon and coming King.

You are omniscient; you know all things.

You are omnipresent; everywhere at all times.

You are my Peace, my Protector, and the High Priest

who became my Redeemer and Sacrifice forever.

You died to set me free; you rose again and gave me victory over death.

No longer am I enslaved in sin;

you are my Salvation, my Rescuer and my Refuge.

You give me hope within.

I praise you because you are trustworthy and true.

You are my Teacher, and your understanding

and wisdom is beyond finite minds;

you promise wisdom to me when I ask.

You are the Way, the Truth, and the Life.

Lord, I love that you delight in me

and that you rejoice over me with singing.

You know the number of hairs on my head,

and you are always thinking of me.

You are preparing a place for me

so that one day I will live with you forever.

Maybe then—and only then—will I be able to praise you

adequately in a way not possible here on earth—

the way you truly deserve.

All my love, all my praise to you.

Lord, oh, Lord. How excellent is your name in which I pray!

Amen

25.01

Abba, Isa, Sina oled Alfa ja Oomega, Algus ja Ots.

Sa oled Kristus, elava Jumala Poeg.

Sa oled mu Looja ja Nõuandja.

Sina, kes Sa juhid mind iga päev tegema tarku otsuseid.

Sa oled minu Lohutaja minu kurbuses, valus ja ahastuses.

Ka kiidan Sind, et Sa tõmbad mind enda lähedale,

kui mina tulen Sinu lähedale.

Sa oled El Roi - Jumal, kes näeb.

Sa oled Igavene Issand.

Sa oled mu Taevane Isa.

Sa oled orbude Isa.

Kui suur on Sinu ustavus, Jumal, igal päeval.

Sa oled püha, kuid tegid tee, et ma võiksin tulla Sinu lähedale.

Ma kiidan Sind, et Sa oled mu Abimees.

Ma kiidan Sind Püha Vaimu kinnituse, korrigeerimise ja kaitse eest minu elus.

Sa oled nähtamatu, kuid ma näen Sind oma ususilmadega.

Sa oled Jehoova Jumal ja Jehoova Jireh.

Keegi, kes täidab kõik minu vajadused.

Ma palun Sind kui Jehoova Rapha - Jumal, kes tervendab.

Sa ei ole pelgalt Kunigas,

Sa oled Kuningate Kuningas ja Isandate Isand.

Jah, Sa oled Jeesus - nimi üle nimede.

 

Abba, Father, you are the Alpha and Omega, the Beginning and the End.

You are the Christ, the Son of the Living God. You are my Creator and my Counselor,

guiding me daily to make wise decisions.

You are my Comforter in sorrow, pain, or distress.

I praise you for drawing near to me when I draw near to you. You are El Roi,

the God who sees me, and you are Eternal, Lord.

You are my heavenly Father, and the father of the fatherless.

How great are you and your faithfulness,

God, day in and day out.

You are holy, yet you made a way for me to approach you.

I praise you for being my Helper, and for your Holy Spirit's conviction,

correction, and protection in my life.

You are invisible, but I see you with eyes of faith.

You are Jehovah God, and Jehovah Jireh, the One who provides for all my needs.

I praise you as my Jehovah Rapha, my God who heals.

You are not just King, but you are King of Kings, and Lord of Lords.

 

And yes, you are Jesus, the name above all names.

 

24.01

Psalm 148

Kogu maailm kiitku Issandat

Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest,

kiitke teda ülal kõrgustes!

Kiitke teda, kõik tema inglid!

Kiitke teda, kõik tema väehulgad!

Kiitke teda, päike ja kuu!

Kiitke teda, kõik valguse tähed!

Kiitke teda, taevaste taevad,

ja kõik veed taevaste peal!

Kiitku nad Issanda nime,

sest kui tema käskis, siis nad loodi!

Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks;

tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle.

Kiitke Issandat maa pealt,

mereloomad ja kõik mere sügavused,

tuli ja rahe, lumi ja udu,

marutuul, kes teeb tema sõna järgi,

mäed ja kõik kingud,

viljapuud ja kõik seedrid;

metsloomad ja kõik koduloomad,

roomajad ja tiivulised linnud;

ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud,

vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;

ka noored mehed ja neitsid,

vanad koos noortega!

Kiitku nad Issanda nime,

sest tema nimi üksi on kõrge;

tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!

Ja tema on tõstnud kõrgele sarve

oma rahvale, kõigile oma vagadele,

kiituslauluks Iisraeli lastele,

rahvale, kes on tema lähedal.

Halleluuja!

 

Psalm 148

Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens;

praise him in the heights above.

Praise him, all his angels;

praise him, all his heavenly hosts.

Praise him, sun and moon;

praise him, all you shining stars.

Praise him, you highest heavens

and you waters above the skies.

Let them praise the name of the Lord,

for at his command they were created,

and he established them for ever and ever—

he issued a decree that will never pass away.

Praise the Lord from the earth,

you great sea creatures and all ocean depths,

lightning and hail, snow and clouds,

stormy winds that do his bidding,

you mountains and all hills,

fruit trees and all cedars,

wild animals and all cattle,

small creatures and flying birds,

kings of the earth and all nations,

you princes and all rulers on earth,

young men and women, old men and children.

Let them praise the name of the Lord,

for his name alone is exalted;

his splendor is above the earth and the heavens.

And he has raised up for his people a horn,

the praise of all his faithful servants,

of Israel, the people close to his heart.

 

Praise the Lord.

 

22.01

Tühi astja

Vaata, Issand, tühja astjat, mis vajab täitmist.

Mu Issand täida see.

Minu usk on nõder. Tee mind tugevaks.

Minu armastus on leige.

Soojenda ning muuda mind tuliseks,

et mu armastus jõuaks minu naabriteni.

Minu usk ei ole vankumatu ja kindel.

Vahel ma kahtlen ja ma ei suuda usaldada Sind.

Issand, aita mind.

Tugevda mu usku ja usaldust Sinusse.

Sinus on kõik mu rikkused.

Mina olen vaene.

Sina oled rikas ja oled saanud armuliseks vaestele.

Ma olen patune. Sina oled õige.

Minus on patu küllus. Sinus on õiguse täius.

Seepärast jään ma Sinu juurde,

kellelt mul on nii palju vastu võtta,

kuid kellele mul ei ole midagi anda.

 

Empty Vessel

Behold, Lord, An empty vessel that needs to be filled.

My Lord, fill it. I am weak in faith; Strengthen thou me.

I am cold in love;

Warm me and make me fervent

That my love may go out to my neighbour.

I do not have a strong and firm faith;

At times I doubt and am unable to trust thee altogether.

O Lord, help me. Strengthen my faith and trust in thee.

In thee I have sealed the treasures of all I have.

I am poor; Thou art rich and didst come to be merciful to the poor.

I am a sinner; Thou art upright.

With me there is an abundance of sin;

In thee is the fullness of righteousness.

Therefore, I will remain with thee of who I can receive

But to whom I may not give.

Amen.

Martin Luther

 

21.01

Rahulolemise palve

Jumal, kingi mulle rahu

leppida asjadega, mida ma ei saa muuta,

julgus muuta seda, mida ma saan muuta

ning anna tarkus teha neil kahel vahet.

Aita mul elada üks päev korraga

ja rõõmu tunda ühest hetkest korraga.

Aita mul võita raskusi kui teeradasid rahuni.

Aita mul võtta seda patust maailma

sellisena, nagu see on, mitte sellisena,

nagu ma tahaks, et see oleks.

Aita mul usaldada, et Sina teed kõik hästi,

kui ma alistun Sinu tahtele,

et ma võiksin kogeda rõõmu selles elus

ja kirjeldamatut õnne Sinuga kord igavikus.

 

The Serenity Prayer

God grant me the serenity

To accept the things I cannot change;

Courage to change the things I can;

And wisdom to know the difference.

Help me to live one day at a time;

Help me to enjoy one moment at a time;

and accept hardships as the pathway to peace;

Help me to take this sinful world

as it is, not as I would have it;

Help me to trust that You will make all things right

if I surrender to Your Will;

So that I may be reasonably happy in this life,

And supremely happy with You

forever and ever in the next.

 

Reinhold Niebuhr

 

20.01

Kristus ole minuga. Kristus minu sees.

Kristus minu selja taga. Kristus minu sees.

Kristus minu kõrval. Kristus minu üle.

Kristus minu vasakul ja paremal.

Kristus, seal, kus ma laman ja kus ma istun.

Kristus seal, kus ma tõusen.

Kristus mind lohutamas ja mind kosutamas.

Kristus vaikuses. Kristus hädaohus.

Kristus kõigi südames, kes minu peale mõtlevad.

Kristus kõigi suus, kes minust räägivad.

Kristus igas silmas, mis mind vaatavad.

Kristus igas kõrvas, mis mind kuulevad.

 

Christ with me, Christ before me,

Christ behind me, Christ in me,

Christ beneath me, Christ above me,

Christ on my right, Christ on my left,

Christ where I lie, Christ where I sit,

Christ where I arise,

Christ to comfort me and restore me,

Christ in quiet, Christ in danger,

Christ in the heart of everyone who thinks of me,

Christ in the mouth of everyone who speaks of me,

Christ in every eye that sees me,

Christ in every ear that hears me.

 

Saint Patrick

 

19.01

Aitäh, et oled hoidnud mind sel ööl.

Vaata minu üle ka eeloleval päeval.

Hoia ja kaitse mind.

Anna mulle jõudu, Issand,

et ma võiksin teha õigeid otsuseid ja

et ma võiksin olla lahke teiste vastu.

Hoia palun mu perekonda ja sõpru.

Anna mulle tunda, et Sa oled alati minuga,

juhtimas ja armastamas mind.

Palun seda Jeesuse nimel.

Aamen

 

Thank you for keeping me safe through

the night, please watch over me during

the day, and keep me safe from harm.

Give me strength, O Lord,

so that I may make the right choices,

be kind and good to others.

Please keep my family and friends safe,

throughout the day and into the night,

and please let me always know you are

always with me,

guiding me and loving me.

In Jesus Christ's name, I pray

Amen.

Unknown author

 

18.01

Oo, armuline ja püha Isa,

anna mulle tarkust Sind tajuda,

mõistust Sinust aru saada,

usinust Sind otsida ja

kannatlikkust Sind oodata.

Anna mulle silmad, et Sind näha,

süda, et Sinu üle mõtiskleda

ja elu, mis Sind kuulutab

Jeesuse Kristuse

meie Issanda Vaimu väes.

 

O gracious and holy Father,

Give us wisdom to perceive you,

intelligence to understand you,

diligence to seek you,

patience to wait for you,

eyes to see you,

a heart to meditate on you,

and a life to proclaim you,

through the power of the spirit

of Jesus Christ our Lord.

 

Saint Benedict

 

 

17.01

Hinga minu peale, Püha Vaim,

et kõik minu mõtted oleksid pühad.

Tegutse minus, Püha Vaim,

et minu töö võiks olla püha.

Tõmba mind enda lähedale, Püha Vaim,

et ma armastaksin seda, mis on püha.

Tee mind tugevaks, Püha Vaim,

et ma seisaksin selle eest, mis on püha.

Juhata mind, Püha Vaim,

et ma võiksin alati olla püha.

Aamen

 

Breathe in me, O Holy Spirit,

that my thoughts may all be holy.

Act in me, O Holy Spirit,

that my work too may be holy

Draw my heart, O Holy Spirit,

that I love but what is holy

Strengthen me, O Holy Spirit,

to defend all that is holy

Guide me then, O Holy Spirit,

that I always may be holy.

Amen

 

Mother Teresa

 

15.01

Sina, Issand, oled ustav kõigile põlvkondadele. Sa oled õiglane oma otsustes, imeline oma jõus ja majesteetlikkuses, tark loomises, ettenägelik olemasoleva esile toomisel, hea kõiges, mis on nähtav ning ustav, armuline ja kaastundlik kõigile, kes Sinu peale loodavad. Andesta meile meie patud, ebaõiglus, üleastumised ja puudused.

Ära arvesta meile meie pattusid, vaid puhasta meid oma Sõnaga ja juhi meie samme, et me käiksime pühaduses, õigsuses ning südamepuhtuses. Aita, et me teeksime, mis on õige ja hea Issanda silmis. Jah, Issand, lase oma pale paista meie peale, et me võiksime olla kaitstud Sinu vägeva käega ja välja tõmmatud igast patust Sinu ülestõstetud käega. Päästa meid ka nende käest, kes vihkavad meid ülekohtuselt.

 

Anna meile ja kõigile, kes siin maal elavad, rahu ja üksmeel, nii nagu sa tegid meie esiisadele, kes aukartuses hüüdsid Sinu poole usus ja usalduses, et Sa päästaksid, kui meie alistume Sinu kõikvõimsale ja aulisele nimele, ning et Sa annaksid rahu ja üksmeelt meie valitsejatele.

 

You, Lord, are faithful throughout all generations, righteous in your judgments, marvelous in strength and majesty, wise in creating and prudent in establishing what exists, good in all that is observed and faithful to those who trust in you, merciful and compassionate; forgive us our sins and our injustices, our transgressions and our shortcomings.

 

Do not take into account every sin of your servants, but cleanse us with the cleansing of your truth, and "direct our steps to walk in holiness and righteousness and purity of heart," and "to do what is good and pleasing in your sight" and in the sight of our rulers. Yes, Lord, "let your face shine upon us" in peace "for our good," that we may be sheltered "by your mighty hand" and delivered from every sin "by your uplifted arm"; deliver us as well from those who hate us unjustly.

Give harmony and peace to us and to all who dwell on the earth, just as you did to our fathers when they reverently "called upon you in faith and trust," that we may be saved, while we render obedience to your almighty and most excellent name, and give harmony and peace to our rulers and governors on earth.

Clement of Rome

 

 

14.01

Palve Jumala varustamiseks

Armas Isa, Jumal, Aitäh Sinu lõppematu armastuse eest minu vastu. Aiäth Sinu õnnistuste ja headuse eest. Aitäh, et sa nii ustavalt juhid mind nendes ebakindluse aegades. See tõstab mind üles ja asetab kindlale alusele. Aitäh Sinu Sõna eest, mis lohutab ja tuletab mulle meelde Sinu tõotusi. plaane ja varustust. Aitäh ,et sa võtad ära minu hirmud ja mured ja "mis siis kuid" ning et sa tuletad meelde, et abi tuleb Sinu käest. Aita mul olla hea majapidaja ja tark külvaja. Kristuse nimel. Aamen

 

Prayer of God’s Provision

Dear Father God, Thank You for Your unfailing love for me, Your blessings, and goodness. Thank You for Your faithfulness to guide me and see me through times of uncertainty, for lifting me up, and setting me on high. Thank You for Scripture that comforts and reminds me of Your promises, plan, and provision. Thank you for taking away my fears and worries, the what-ifs, and reminding me that my help comes from You. Help me be a good steward and to sow wisely. In Christ’s Name, Amen.

 

Renee Davis

 

13.01

Vaata meie peale, Issand,

ja las kaduda Sinu kirkuse kiirguse ees

kogu meie südame pimedus.

Täida meid oma püha armastusega

ja ava meie ees oma tarkuse varakambrid.

Kõik meie igatsused on Sulle teada.

Vii lõpule see, mida Sa oled alustanud

ja mille palumiseks Sinu Vaim on meid äratanud.

Me otsime Sinu palet.

Pööra oma pale meie poole ja ilmuta meile oma au.

Selles on täidetud meie igatsused

ja meid täidab täiuslik rahu.

 

Look upon us, O Lord,

and let all the darkness of our souls

vanish before the beams of thy brightness.

Fill us with holy love,

and open to us the treasures of thy wisdom.

All our desire is known unto thee,

therefore perfect what thou hast begun,

and what thy Spirit has awakened us to ask in prayer.

We seek thy face,

turn thy face unto us and show us thy glory.

Then shall our longing be satisfied,

and our peace shall be perfect.

 

Augustine

 

12.01

Unest ärgates tänan Sind, Püha Kolmainsus, Sinu suure headuse ja kannatlikkuse eest, et et Sa ei ole vihastanud minu laisa ja patuse, peale. Kui ma olin meeleheites maha langenud, tõstsid Sa mind üles hommikul valvama ja Sinu väge ülistama. Valgusta mu südamesilmad ja ava mu suu, et et ma õpiksin Sinu Sõna, mõistaksin Sinu korraldusi, teeksin Sinu tahet ja laulaksin südamest Sinu pühale nimele - Isa, Poeg ja Püha Vaim. Nüüd ja igavesest ajast igaesti. Aamen.

 

As I rise from sleep I thank You, O Holy Trinity, for through Your great goodness and patience You were not angered with me, an idler and sinner, nor have You destroyed me in my sins, but have shown Your usual love for men, and when I was prostrate in despair, You raised me to keep the morning watch and to glorify Your power. And now enlighten my mind’s eye and open my mouth to study Your words and understand Your commandments and do Your will and sing to You in heartfelt adoration and praise Your Most Holy Name of Father, Son and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

St Basil the Great

 

11.01

Palvetagem, et Jeesus valitseks meie üle ja et meie maal oleks rahu. Palume, et meie keha oleks vaba lihalike ihade rünnakutest. Kui need on lõppenud, saame puhata oma viinapuude, viigipuude ja oliivide all.

Isa, Poeg ja Püha Vaim kaitsevad meid, kui me puhkame,

kuni meie hinge- ja keharahu on taastunud.

Au igavesele Jumalale ajastust ajast peale.

Aamen.

 

Let us pray that Jesus may reign over us and that our land may be at peace. That our bodies may be free from the assaults of fleshly desires. When these have ceased, we shall be able to rest, beneath our vines, our fig-trees and our olives.

Father, Son and Holy Spirit will shelter us as we rest, our peace of mind and body once recovered.

Glory to God the eternal, age after age.

Amen.

Origen, 184–253 AD

 

10.01

Me palume Sind, Issand, ole meie meie abiline ja kaitsja.

Päästa vaevatud ja halasta alandlikele

Tõsta üles langenud;

ilmuta end abivajajatele;

tervenda jumalakartmatuid;

Aita leida ekslejatel tee

Toida näljaseid ja lunasta vangid

Tõsta üles tõbised

ning lohuta murtud südameid.

 

We beseech You, Master, to be our helper and protector.

Save the afflicted among us; have mercy on the lowly;

Raise up the fallen; appear to the needy; heal the ungodly;

Restore the wanderers of Your people;

Feed the hungry; ransom our prisoners;

Raise up the sick; comfort the faint-hearted.

 

St Clement of Rome

 

8.01

Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen..

 

For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height; and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory forever and ever. Amen.

 

Epistle to the Ephesians 3:14-21

 

7.01

Issand, muuda mind oma rahu saadikuks,

sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata armastust;

kus on ülekohus, luba mul külvata andestust,

kus on lahkhelid, luba mul külvata üksmeelt,

kus on kahtlus, luba mul külvata usku,

kus on eksimus, luba mul külvata tõde,

kus on meeleheide, luba mul külvata rõõmu,

kus on pimedus, luba mul külvata valgust.

Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi,

kui otsida iselohutust,

mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist,

kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab.

Sest öeldud on:

teistele andes me saame ise,

teistele andestades saame oma patud andeks,

surres sünnime igavesele elule.

Aamen.

 

Lord, make me an instrument of your peace:

where there is hatred, let me sow love;

where there is injury, pardon;

where there is doubt, faith;

where there is despair, hope;

where there is darkness, light;

where there is sadness, joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek

to be consoled as to console,

to be understood as to understand,

to be loved as to love.

For it is in giving that we receive,

it is in pardoning that we are pardoned,

and it is in dying that we are born to eternal life.

Amen.

 

Peace Prayer of Saint Francis

 

6.01

Ma palun, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas.

 

I pray, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the 11 knowledge of him: the eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places.

 

Epistle to the Ephesians 1:17-20

 

5.01

Oo, Jumal, kes Sa oled põhjatu rahu kuristik, kirjeldamatu armastuse meri, õnnistuste allikas ja kiindumuse kinkija. Sina, kes annad rahu neile, kes selle vastu võtavad, ava meile tänasel päeval oma armastuse meri ning kasta meid oma armu rikkuse rohkete jõgedega. Muuda meid hingamise lasteks ja rahu pärijateks. Süüta meis oma armastuse tuli, külva meisse jumalakartus, tee meid oma väega tugevaks meie nõrkuses, liida meid enda ja oma rahvaga ühe tugeva ühtsussidemega, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.

 

O God, Who art the unsearchable abyss of peace, the ineffable sea of love, the fountain of blessings, and the bestower of affection, Who sendest peace to those that receive it; open to us this day the sea of Thy love, and water us with the plenteous streams from the riches of Thy grace. Make us children of quietness, and heirs of peace. Enkindle in us the fire of Thy love; sow in us Thy fear; strengthen our weakness by Thy power; bind us closely to Thee and to each other in one firm bond of unity; for the sake of Jesus Christ. Amen.

 

Syrian Clementine Liturgy.

 

4.01

Issand, ma annan selle uue päeva alguses oma elu Sinule üle

Tule ja võta mu hääl, et mu räägitud sõnad oleks täidetud julgustuse ja headusega.

Tule ja võta mu käed, et see, mida nad loovad, oleks helde ja lahke.

Võta mu jalad, et mu teekond oleks Sinu Vaimu poolt juhitud.

Tule ja võta mu elu, Issand, sest ma armastan Sinu headust ja Su juhtimist. Aamen

 

Lord, At the beginning of this new day, I offer you my life.

Come take my voice, may the words I speak be filled with encouragement and goodness.

Come take my hands, may the work they create be generous and giving.

Come take my feet, may the journeys I walk be led by your Spirit within.

Come take my life Lord, for I love your goodness, your kindness and your leading. Amen.

Unknown author

 

3.01

Armastav Issand ja taevane Isa. Ma tahan anda Sulle täna kõik, mis ma olen, kõik, mis mul on, kõik, mida ma teen ja kõik, mida ma kannatan, et olla täielikult Sinu oma täna ja igavesti. Jumal, anna mulle jõudu teha, mis on Sinu tahe. Puhasta mu süda, pühitse mu mõtlemine, korrigeeri mu igatsusi. Õpeta mind tänastes töödes, probleemides ja rõõmudes, vastama Sulle siira ülistuse, usalduse ja kuulekusega, et mu elu võiks olla elav ohver, Püha Vaimu väes ja Sinu poja Jeesuse Kristuse nimel, mu Valitseja ja mu kõik kõiges.. Aamen.

 

Loving Lord and heavenly Father, I offer up today all that I am, all that I have, all that I do, and all that I suffer, to be Yours today and Yours forever. Give me grace, Lord, to do all that I know of Your holy will. Purify my heart, sanctify my thinking, correct my desires. Teach me, in all of today’s work and trouble and joy, to respond with honest praise, simple trust, and instant obedience, that my life may be in truth a living sacrifice, by the power of Your Holy Spirit and in the name of Your Son Jesus Christ, my Master and my all. Amen.

Elisabeth Elliota

bottom of page